Báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa Mỹ Phước

Báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa Mỹ Phước

Báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa Mỹ Phước

  • Mã SP:DTM MP
  • Giá gốc:90,000,000 vnđ
  • Giá bán:80,000,000 vnđ Đặt mua

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.. 3

 

MỞ ĐẦU..   4

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.. 4

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 4

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM... 7

 

CHƯƠNG 1 : MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.. 8

1.1. TÊN DỰ ÁN.. 8

1.2. CHỦ ĐẦU TƯ.. 8

1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN. 8

1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.. 9

 

CHƯƠNG 2 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI. 15

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. 15

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất: 15

2.1.2. Điều kiện về khí tượng – thủy văn. 17

2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tại khu vực Dự án. 19

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI. 23

2.2.1. Tình hình kinh tế. 23

2.2.2. Tình hình xã hội 24

 

CHƯƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 27

3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG.. 27

3.1.1. Giai đoạn xây dựng: 27

3.1.1.1.  Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 27

3.1.1.2.  Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 31

3.1.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố đến môi trường. 31

3.1.2. Giai đọan hoạt động. 32

3.1.2.1. Đặc trưng ô nhiễm không khí 32

3.1.2.2. Đặc trưng ô nhiễm nước. 37

3.1.2.3. Đặc trưng ô nhiễm chất thải rắn. 42

3.1.2.4. Các sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động. 45

3.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ  TÁC ĐỘNG.. 47

3.2.1. Đối tượng quy mô chịu tác động trong giai đoạn xây dựng. 47

3.2.2. Đối tượng quy mô chịu tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án. 48

3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.. 49

3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG.. 54

 

 

CHƯƠNG 4 : BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.. 56

4.1. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CÓ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN. 56

4.2. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CÓ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN. 57

4.2.1. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm không khí 57

4.2.2. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm nước thải. 60

4.2.3. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn. 63

4.2.4. Tỷ lệ trồng cây xanh trong khuôn viên bệnh viện. 66

4.2.5. Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố. 66

 

CHƯƠNG 5 : CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.. 69

 

CHƯƠNG 6 : CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 70

6.1. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SẼ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 70

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ. 70

6.3. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 71

 

CHƯƠNG 7 : DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG.. 73

7.1. KINH PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM... 73

7.2. KINH PHÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 73

 

CHƯƠNG 8 : THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG.. 74

 

CHƯƠNG 9 : CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ   75

9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU. 75

9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM. 76

9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ. 76

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 77

 

PHẦN PHỤ LỤC.. 79 MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT.. 4

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 8

MỞ ĐẦU.. 14

1.  XUẤT XỨ DỰ ÁN.. 14

1.1. Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án. 14

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt giấy chứng nhận đầu tư. 14

1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch có liên quan. 14

1.4. Dự án nằm trong khu công nghiệp. 14

2.  CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM. 15

2.1. Căn cứ pháp luật 15

2.2. Căn cứ kỹ thuật 17

2.3. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng. 17

2.4. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập sử dụng trong quá trình ĐTM... 18

3.  PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM... 18

1.1.     Phương pháp ĐTM... 18

1.2.     Phương pháp khác. 19

4.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM... 19

CHƯƠNG I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.. 21

1.1.     TÊN DỰ ÁN.. 21

1.2. CHỦ DỰ ÁN.. 21

1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN.. 21

1.3.1. Vị trí 21

1.3.2. Mối tương quan giữa dự án và các đối tượng tự nhiên. 22

1.3.4. Hiện trạng khu đất dự án. 25

1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.. 26

1.4.1.  Mô tả mục tiêu của dự án. 26

1.4.2.  Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình. 26

1.4.3.  Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các hạng mục công trình. 32

1.4.4.  Công nghệ vận hành. 34

1.4.5.  Danh mục máy móc, thiết bị 46

1.4.6.  Nhu cầu nguyên, nhiên liệu,. 50

1.4.7.  Tiến độ thực hiện dự án. 57

1.4.8.  Vốn đầu tư và nguồn vốn: 57

1.4.9.  Tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 57

2.1.     ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN.. 59

2.1.1.  Điều kiện về địa lý, địa chất:. 59

2.1.2.  Điều kiện khí tượng. 63

2.1.3.  Điều kiện thủy văn. 65

2.1.4.  Hiện trạng các thành phần môi trường vật lý. 66

2.2.     ĐIỀU KIỆN KINH TẾ  - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN.. 70

2.2.1.  Điều kiện về kinh tế. 70

2.2.2.  Điều kiện về xã hội 73

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 75

1.1.     ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG: 75

1.1.1.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN.. 75

1.1.2.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG.. 75

3.1.2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 75

3.1.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 83

1.1.3.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN.. 87

1.1.3.1.     Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 87

1.1.3.1.1...... Đánh giá tác động của bụi, khí thải và mùi hôi 88

1.1.3.1.2...... Đánh giá tác động do nước thải 93

1.1.3.1.3...... Đánh giá tác động do chất thải rắn. 96

1.1.3.1.4...... Chất thải nguy hại 97

3.1.3.2. Tác động không liên quan đến chất thải khi dự án đi vào hoạt động. 98

1.1.4.  Tác động do các rủi ro, sự cố. 101

3.2. NHẬN XÉT MỨC ĐỘ CHI TIẾT, TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ.. 105

CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.. 107

4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ ÁN GÂY RA.. 107

4.1.1..... Trong giai đoạn chuẩn bị 107

4.1.2..... Trong giai đoạn xây dựng. 107

4.1.3. Trong giai đoạn hoạt động dự án. 111

4.1.3.1. Biện pháp giảm thiểu những nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 111

4.1.3.2. Giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không liên quan đến chất thải 123

4.2. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ.. 124

4.2.1.  Trong giai đoạn chuẩn bị 124

4.2.2.  Trong giai đoạn xây dựng. 124

4.2.3.  Trong giai đoạn hoạt động. 125

CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 129

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.. 129

5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 131

5.2.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng: 132

5.2.2. Giám sát trong giai đoạn hoạt động của Nhà máy. 132

CHƯƠNG 6. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG.. 135

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.. 136

1. KẾT LUẬN.. 136

2. KIẾN NGHỊ 136

3. CAM KẾT.. 137

3.1. Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường. 137

3.2. Cam kết thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường. 137

3.3. Cam kết chung. 138

CÁC NGUỒN TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO.. 140

PHỤ LỤC.. 141

 

. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN

 

Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, mức sống người dân càng được nâng cao, nhu cầu của xã hội về các mặt vui chơi, giải trí, thẩm mỹ,… ngày cũng tăng theo. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển của nền kinh tế, việc đảm bảo được sức khỏe của người dân là điều cần được quan tâm và lưu ý của các cấp chính quyền. Thực tế cho thấy rằng, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành y tế ngày càng được quan tâm, các bệnh viện tư nhân đã được thành lập ngày càng nhiều và đã cũng đáp ứng phần nào nhu cầu chữa bệnh của người dân. Nhưng tình hình quá tải của các bệnh viện luôn xảy ra, có nhiều bệnh viện luôn ở mức quá tải 200%, như bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh viện Chợ Rẫy,…

 

Tình hình cơ sở hạ tầng của tỉnh Bình Dương trong những năm qua đã có sự đầu tư phát triển, nhưng vẫn còn thiếu trầm trọng, các ca nghiêm trọng còn phải chuyển lên tuyến trên gây khó khăn cho  quá trình chữa trị cho bệnh nhân. Trước tình hình đó, cấp lãnh đạo của tỉnh đã có những khuyến khích việc đầu tư cơ sở hạ tầng bệnh viện với hình thức tư nhân. Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều bệnh viện tư nhân với trang thiết bị hiện đại đã được thành lập và đang hoạt động rất tốt đáp ứng được nhu cầu của người dân.

 

Căn cứ thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn nghề y, dược tư nhân và Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Vu Điều trị Bộ Y tế hướng dẫn thủ tục thành lập Bệnh viện tư nhân, dân lập, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Bình đã có Công văn số 28 ngày 15/3/2006 trình UBND tỉnh Bình Dương thành lập Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Mỹ Phước và đã nhận được Công văn 1162/UBND-VX ngày 10/3/2006 của UBND tỉnh chấp nhận việc xây dựng “Bệnh viện đa khoa – Phục hồi chức năng Mỹ Phước”.

 

Tuân thủ nghiêm chỉnh Luật bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Bình đã nhận được sự tư vấn của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trường (CESAT) tiến hành xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Bệnh viện đa khoa Tư nhân Mỹ Phước nhằm có cơ sở để Công ty gìn giữ môi trường tốt hơn trong quá trình hoạt động, cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý môi trường trong công tác quản lý và giám sát môi trường.

 

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

 

Cơ sở pháp lý để tiến hành đánh giá tác động môi trường:

 

1.      Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy định: "Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường" (Điều 29).                    

 

2.      Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006.

 

3.      Nghị định 80/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

 

4.      Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về hướng dẫn về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

5.      Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2006 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 

6.      Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

 

7.      Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý Chất thải Nguy hại.

 

8.      Quyết định số 62/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 09/08/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc Ban hành quy chế bảo vệ môi trường Khu công nghiệp.

 

9.      Quyết định số 2575/QĐ-BYT ngày 27/8/1999 của Bộ Y tế ban hành quy chế quản lý chất thải y tế.

 

Các văn bản liên quan đến dự án:

 

1.      Quyết định số 8153/QĐ-CT ngày 04/11/2004 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Mỹ Phước 2 – thị trấn Mỹ Phước – Bến Cát.

 

2.      Công văn số 2217/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương ngày 05 tháng 05 năm 2006 gửi các sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, UBND huyện Bến Cát, Công ty Becamex, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Bình “V/v Thành lập Bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương”.

 

3.      Công văn số 2946/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương ngày 12 tháng 06 năm 2006 gửi các sở Tài nguyên – Môi trường về xem xét thực hiện thành lập Bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước.

 

4.      Công văn số 415/SYT-HNYDTN của Sở Y tế tỉnh Bình Dương ngày 24 tháng 04 năm 2006 trình UBND tỉnh Bình Dương “V/v Xin thành lập Bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước”.

 

5.      Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2006 của UBND huyện Bến Cát trình UBND tỉnh và Sở Tài nguyên – Môi trường “V/v giao đất cho Phòng khám đa khoa An Bình xây dựng bệnh viện Đa khoa phục hồi chức năng Mỹ Phước”.

 

6.      Biên bản thỏa thuận của UBND huyện Bến Cát và Công ty Thương Mại, Đầu tư và Phát triển ngày 04 tháng 02 năm 2006 về việc bàn giao, quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng.

 

7.      Văn bản giao mốc ranh, diện tích sử dụng đất cho bệnh viện đa khoa An Bình ngày 19/07/2006 của KCN Mỹ Phước 2.

 

Các văn bản liên quan đến dự án được đính kèm trong Phụ lục I.

 

Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam:

 

1.      Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong KCN (TCVN 6991 – 2001)

 

2.      Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong KCN (TCVN 6994 – 2001)

 

3.      Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư  (TCVN 5949-1995).

 

4.      Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh (TCVN 5937 - 1995).

 

5.      Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp (TCVN 5939 - 1995).

 

6.      Chất lượng không khí – Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế – Giới hạn cho phép (TCVN 6560-1999)

 

7.      Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt (TCVN 5942-1995).

 

8.      Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước ngầm (TCVN-5944-1995).

 

9.      Chất lượng nước – Nước thải sinh họat – Giới hạn ô nhiễm cho phép (TCVN 6772-2000)

10.  Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải (TCVN-5945-1995).

 

11.  Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh họat (TCVN 6980 - 2001).

 

12.  Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt của Bộ Y tế. Điều lệ vệ sinh và giữ gìn sức khỏe do Bộ Y tế ban hành năm 1992 quy định các tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước, không khí và yêu cầu các hoạt động kinh tế xã hội phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh.

 

13.  Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 15/06/1996, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1997.

Xem thêm tin tức ĐTM 

 

 

 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha