Ý kiến khách hàng về dịch vụ tư vấn đầu tư và dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ghi nhận mọi ý kiến khách hàng về dịch vụ tư vấn đầu tư và dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, những ý kiến đòng góp tích cực hoặc góp ý chúng tôi đều ghi nhận lại để cải thiện chất lượng du lịch của mình đối với những khách hàng sau này