ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

  • Quản lý chất thải nguy hại

    28-11-2016 // 1,340 lượt xem

    Hệ thống quản lý chất thải nguy hại để đạt được một kết hợp giữa khả năng xử lý và quản lý chất thải nguy hại cần phải có chế tài hợp lý theo pháp luật.

    Chi tiết →