Hướng dẫn chi tiết cách đặt mua dịch vụ tư vấn qua web hoặc qua điện thoại

Hướng dẫn cách thức đặt dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư và dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM bằng hình ảnh minh họa, chi tiết, giúp bạn dễ dàng tự đặt trên website. Sau khi đặt xong, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

  Trình tự thực hiện dự án đầu tư, mà cụ thể là Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi là rất quan trọng, nó quyết định đến sự thành công cũng như đảm bảo được  tính pháp lý của dự án. Các nhà đầu tư, sau khi lựa chọn phương án kinh doanh thì thường cần đễn sự hỗ trợ của các chuyên gia Lập dự án để hoàn thành báo cáo dự án đầu tư.

  13 Tin tức 13,183 lượt xem

 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  ĐTM là cơ sở phát lý ban đầu ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường nơi hoạt động của dự án. Hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội đi đôi với nhiện vụ bảo vệ môi trường.

  7 Tin tức 10,437 lượt xem

 • TIN TỨC MÔI TRƯỜNG

  TIN TỨC MÔI TRƯỜNG

  Đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại phụ lục II nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP (quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường).

  6 Tin tức 9,205 lượt xem

 • LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Tùy những phương án kinh doanh cụ thể khác nhau mà chúng tôi đưa ra những phương án viết báo cáo chi tiết khác nhau để mang lại tính khả thi và đảm bảo được tính pháp lý cao nhất cho dự án.

  7 Tin tức 18,371 lượt xem

 • DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN

  DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN

  Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập dự án, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt/

  2 chuyên mục

 • BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là hình thức lập báo cáo kết quả chất lượng hiện trạng môi trường của dự án, nhà máy đang hoạt động sản xuất lên cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa điểm xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh.

  3 Tin tức 3,650 lượt xem

 • KÊ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  KÊ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động.

  1 Tin tức 1,607 lượt xem

 • ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

  ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

  Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại giúp cho các nhà quản lý môi trường có thể nắm bắt toàn bộ quy trình xử lý rác thải của các doanh nghiệp , đơn vị hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ, báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền

  1 Tin tức 1,381 lượt xem

 • THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Việc thẩm định hồ sơ thiết kế quy hoạch xây dựng công trình được thực hiện đối với toàn bộ dự án, từng dự án thành phần, từng công trình xây dựng hoặc một số công trình xây dựng theo giai đoạn thực hiện, phân kỳ đầu tư của dự án

  2 chuyên mục