THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Việc thẩm định hồ sơ thiết kế quy hoạch xây dựng công trình được thực hiện đối với toàn bộ dự án, từng dự án thành phần, từng công trình xây dựng hoặc một số công trình xây dựng theo giai đoạn thực hiện, phân kỳ đầu tư của dự án