Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường

  • Thông tin về luật môi trường mới

    Thông tin về luật môi trường mới

    Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

    7 Tin tức 2,634 lượt xem