Dự án đầu tư di dời nhà máy Sơn Đồng Nai

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai lập phương án di dời nhà máy sơn Đồng Nai với tổng diện tích khoảng 13000 m2 sang KCN Amata

Dự án đầu tư di dời nhà máy Sơn Đồng Nai

  • Mã SP:DADT SĐN
  • Giá gốc:45,000,000 vnđ
  • Giá bán:40,000,000 vnđ Đặt mua

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

----------- — µ – ----------

 

 

 

THUYẾT MINH

BÁO CÁO ĐẦU TƯ

 

PHƯƠNG ÁN DI DỜI NHÀ MÁY SƠN ĐỒNG NAI

 

 

 ĐỊA ĐIỂM:  KCN Biên Hòa 1- TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

 CHỦ ĐẦU TƯ:  Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

 

              ĐƠN VỊ TƯ VẤN                                                  CHỦ ĐẦU TƯ                                                       

                 GIÁM ĐỐC                                                                        GIÁM ĐỐC

 

 

 

           

               

 

 

Đồng Nai- năm 2016

                                                                                                                                                 

 

NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ DI DỜI NHÀ MÁY SƠN ĐỒNG NAI

 

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................ 4

I.1.         Giới thiệu chủ đầu tư........................................................................................................ 4

I.2.         Đơn vị tư vấn lập BCKTKT cho dự án đầu tư................................................................. 4

I.3.         Mô tả sơ bộ dự án............................................................................................................. 4

I.4.         Hình thức đầu tư:.............................................................................................................. 4

I.5.         Thời hạn đầu tư :.............................................................................................................. 4

I.6.         Nguồn vốn đầu tư:............................................................................................................ 4

I.7.         Sản phẩm của dự án.......................................................................................................... 4

I.8.         Cơ sở pháp lý triển khai dự án......................................................................................... 5

I.9.         Các tiêu chuẩn Việt Nam.................................................................................................. 5

I.10.      Các văn bản pháp lý của nhà thầu tư vấn:...................................................................... 6

CHƯƠNG II:       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ....................................................... 7

II.1.       Mục tiêu đầu tư ................................................................................................................ 7

II.2.       Sự cần thiết phải đầu tư.................................................................................................... 7

CHƯƠNG III:     NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG......................................................... 8

III.1.     TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI.................................... 8

a.            Vị trí địa lý............................................................................................... 8

b.            Điều kiện tự nhiên....................................................................................... 8

c.            Đơn vị hành chính....................................................................................... 8

d.            Về tăng trưởng kinh tế................................................................................. 9

e.            Điều kiện xã hội....................................................................................... 10

CHƯƠNG IV:     SO SÁNH LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM DI DỜI NHÀ MÁY....................... 12

IV.1.     So sánh lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy mới........................................................ 12

IV.1.1.                    KCN AMATA - ĐỒNG NAI.................................................................................................................... 12

IV.1.2.                    KCN THẠNH PHÚ – ĐỒNG NAI......................................................................................................... 15

IV.1.3.                    KCN GIANG ĐIỀN - ĐỒNG NAI.......................................................................................................... 18

IV.2.     Điều kiện tự nhiên khu vực dự án tại cả 03 vị trí khảo sát............................................ 22

CHƯƠNG V:       QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN...................................................... 27

V.1.       Hạng mục công trình của dự án..................................................................................... 27

5.2.1.    Hệ thống kỹ thuật hạ tầng............................................................................................... 30

5.2.2.    Thiết kế phòng cháy chống cháy..................................................................................... 31

5.2.3.    Địa chất công trình – Địa chất thủy văn:......................................................................... 32

CHƯƠNG VI:     PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...................... 33

VI.1.     Phương án Vận hành Nhà máy Sơn Đồng Nai............................................................... 33

VI.2.     Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương........................................................ 33

VI.3.     Cơ cấu tổ chức:............................................................................................................... 33

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY........................... 34

VII.1.   Tiến độ thực hiện............................................................................................................ 34

VII.2.   Giải pháp thi công xây dựng.......................................................................................... 34

8.2.1.                      Phương án thi công................................................................................................................................... 34

8.2.2.                      Sơ đồ tổ chức thi công.............................................................................................................................. 35

VII.3.   Hạ tầng kỹ thuật............................................................................................................. 35

VII.4.   Hình thức quản lý dự án................................................................................................. 35

CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN CHO 03 VỊ TRÍ DỰ KIẾN................... 36

VIII.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư và dự toán công trình........................................................ 36

VIII.2. Nội dung Tổng mức đầu tư............................................................................................. 36

10.2.1.                    Chi phí xây dựng và lắp đặt.................................................................................................................... 36

10.2.2.                    Chi phí thiết bị........................................................................................................................................... 36

10.2.3.                    Chi phí quản lý dự án:.............................................................................................................................. 37

10.2.4.                    Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:............................................................................................................ 37

10.2.5.                    Chi phí khác............................................................................................................................................... 38

10.2.6.                    Dự phòng phí:............................................................................................................................................ 38

CHƯƠNG IX:     SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA CÁC VỊ TRÍ ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN XÂY DỰNG NHÀ MÁY.................................................................................... 39

IX.1.     Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 39

12.1.1.                    Các thông số giả định dùng để tính toán............................................................................................. 39

12.1.2.                    Cơ sở tính toán........................................................................................................................................... 39

12.1.3.                    Bảng phân tích hiệu quả 03 phương án ( xem phụ lục đính kèm).................................................. 40

12.1.4.                    So sánh các chỉ tiêu kinh tế của dự án giữa 3 trị trí lựa chọn đầu tư............................................ 40

IX.2.     Kết quả lựa chọn vị trí xây dựng nhà máy.................................................................... 41

CHƯƠNG X:       KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................... 42

X.1.       Kết luận........................................................................................................................... 42

X.2.       Kiến nghị......................................................................................................................... 42

CHƯƠNG I:                   GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1.       Giới thiệu chủ đầu tư

-      Tên công ty :  Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

-      Địa chỉ     :  Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

-      Giấy CNĐKKD: 3600451024 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu 01/03/13000 thay đổi lần 7 ngày 15/05/2014;

-      Điện thoại :   061-3836283            Fax: 061-3836091

-      Đại diện     :  Ông Trịnh Minh Trương    -   Chức vụ: Giám Đốc

I.2.       Đơn vị tư vấn lập BCKTKT cho dự án đầu tư

-      Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

-      Địa chỉ           : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

-      Điện thoại      : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579

-      Giấy CNĐKKD số : 0305986789 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2008, thay đổi lần 11  ngày 21/07/2014.

I.3.       Mô tả sơ bộ dự án

-      Mô tả dự án: Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai lập phương án di dời nhà máy sơn Đồng Nai với tổng diện tích khoảng 13000 m2 tại KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

-      Phân loại dự án: Dự án công nghiệp thuộc Nhóm C

-      Quy mô của dự án:

+       Di dời toàn bộ nhà máy hiện hữu

+       Xây dựng nhà máy mới có qui mô và công suất tương đương.

I.4.       Hình thức đầu tư:

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai làm chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng công trình.

I.5.       Thời hạn đầu tư :

Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ tiến hành thủ tục xin phép xây dựng công trình, thời gian thi công dự tính là 06 tháng.

I.6.       Nguồn vốn đầu tư:

-      Từ nguồn vốn tự có và vốn góp của các cổ đông và vốn vay ngân hàng.

I.7.       Sản phẩm của dự án

CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HOẠCH
2016

ƯỚC THỰC HIỆN 2016

KẾ HOẠCH
2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

* Sản xuất và  tiêu thụ

Taán

13,500

18,557

14,744

   - Sơn alkyd

"

700

798

880

   - Bột trét tường

"

4,200

4,620

5,080

   - Sơn Fleisure

"

-

5

-

   - Sơn nước

"

2,100

2,100

2,310

   - Sơn tàu biển (IP)

"

2,520

5,388

2,794

   - Sơn công nghiệp (PPG)

"

3,180

4,390

3,180

   - Sơn AN

"

500

500

500

   - Sơn Hempel

"

300

756

-

 

I.8.       Cơ sở pháp lý triển khai dự án

-        Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

-        Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”;

-        Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

-        Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình.

I.9.       Các tiêu chuẩn Việt Nam

Phương án di dời nhà máy Sơn Đồng Nai thực hiện trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:

-        Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

-        Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

-        TCVN 2737-1995         : Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;

-        TCXD 229-1999            : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;

-        TCXD 45-1978  : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

-        TCVN 5760-1993         : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;

-        TCVN 5738-2001         : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;

-        TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);

-        TCVN 4760-1993         : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;

-        TCXD 33-1985  : Cấp nước bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

-        TCVN 5576-1991         : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;

-        TCXD 51-1984  : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

-        TCVN 188-1996            : Tiêu chuẩn nước thải đô thị;

-        TCVN 5502        : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt;

-        TCXDVN 175:2005      : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;

-        11TCN 21-84     : Thiết bị phân phối và trạm biến thế;

-        TCXD 25-1991  : Tiêu chuẩn dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;

-        TCXD 27-1991  : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

-        TCVN-46-89      : Chống sét cho các công trình xây dựng;

-        EVN         : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).

I.10.   Các văn bản pháp lý của nhà thầu tư vấn:

-        Nhà thầu lập dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Minh Phương, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305986789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2008.

 

CHƯƠNG II:                                  SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

II.1.    Mục tiêu đầu tư .

Phương án di dời nhà máy Sơn Đồng Nai của Công ty CP Sơn Đồng Nai được đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sơn phục vụ nhu cầu thị trường khu vực miền Đông nam bộ và phạm vi toàn quốc để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam với các tiêu chuẩn và chất lượng phù hợp với yêu cầu của về an toàn cho thiết bị chịu áp. Bên cạnh việc duy trì phát triển thị trường trong tỉnh, doanh nghiệp còn mở rộng thị phần ra toàn quốc trong tương lai.  

Phương án di dời nhà máy Sơn Đồng Nai bao gồm các sản phẩm là các loại sơn phục vụ công trình công nghiệp và dân dụng nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết ngày càng lớn của thị trường. Đồng thời nhằm hổ trợ, đào tạo, tạo công ăn việc làm cho khoảng 100 – 200 lao động địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước, cũng như ổn định thị trường lao động tại chổ.

II.2.             Sự cần thiết phải đầu tư

Những năm trở lại đây, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng các sản phẩn của nhà máy Sơn Đồng Nai ngày càng tăng cao, vì vậy việc di dời nhà máy theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai là phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty tạo một bộ mặt mới với cơ sở xây dựng khang trang theo định hướng thương hiệu. Cùng với những mặt tích cực trên, chủ trương nhiệm vụ phát triển kinh tế tại các khu công nghiệp của tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt, cùng với những yếu tố khách quan đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của các doanh nghiệp. 

Qua tìm hiểu thị trường, việc đầu tư di dời nhà máy Sơn Đồng Nai thấy được sự cần thiết của nhu cầu thực tế. Công ty đã chủ động khảo sát các khu công nghiệp hiện tại của Đồng Nai như KCM Amata, KCN Thạnh Phú, KCN Giang Điền để phân tích hiệu quả của từng vị trí để ra quyết định di dời nhà máy Sơn Đồng Nai, có thể nhận thấy đây là một nhiệm vụ cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

CHƯƠNG III:                                    NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

III.1.TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

a.         Vị trí địa lý

Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Tỉnh lỵ của Đồng Nai hiện nay là thành phố Biên Hòa, cách Thành phố Hồ Chí Minh 30 km, cách Hà Nội 1.684 km theo đường Quốc lộ 1A. Tỉnh được xem là một tỉnh cửa ngõ đi vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước . Đồng thời, Đồng Nai là một trong ba góc nhọn của tam giác phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với diện tích tự nhiên là 5.907,2 km². Đồng Nai có tọa độ từ 10o30’03 đến 11o34’57’’B và từ 106o45’30 đến 107o35’00"Đ. Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng và Bình Dương. Đồng Nai có vị trí hết sức quan trọng, là cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh và là một trung tâm kinh tế lớn của cả phía Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam Bộ.

b.      Điều kiện tự nhiên

Tỉnh Đồng Nai có địa hình vùng đồng bằng và bình nguyên với những núi sót rải rác, có xu hướng thấp dần theo hướng bắc nam, với địa hình tương đối bằng phẳng. Địa hình có thể chia làm các dạng là địa hình đồng bằng, địa hình trũng trên trầm tích đầm lầy biển, địa đồi lượn sóng, dạng địa hình núi thấp, đất phù sa, đất gley và đất cát có địa hình bằng phẳng, nhiều nơi trũng ngập nước quanh năm. Đất đen, nâu, xám hầu hết có độ dốc nhỏ hơn 8o, đất đỏ hầu hết nhỏ hơn 15o. Riêng đất tầng mỏng và đá bọt có độ dốc cao. Tỉnh Đồng Nai có quỹ đất phong phú và phì nhiêu. Có 10 nhóm đất chính, tuy nhiên theo nguồn gốc và chất lượng đất có thể chia thành 3 nhóm chung gồm: các loại đất hình thành trên đá bazan, các loại đất hình thành trên phù sa cổ và trên đá phiến sét, các loại đất hình thành trên phù sa mới. Trong tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất nông nghiệp chiếm 49,1%, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 30,4%, diện tích đất chuyên dùng chiếm 13%, diện tích đất khu dân cư chiếm 2,1%, diện tích đất chưa sử dụng chiếm 5,4%.

Khí hậu Đồng Nai là khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa tương phản nhau là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thường bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12Nhiệt độ trung bình năm 25 – 27oC, nhiệt độ cao nhất khoảng 20,5oC, số giờ nắng trong năm 2.500 – 2.700 giờ, độ ẩm trung bình 80 – 82%.

Rừng Đồng Nai có đặc trưng cơ bản của rừng nhiệt đới, có tài nguyên động, thực vật phong phú đa dạng, tiêu biểu là vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Tài nguyên khoáng sản khá phong phú về chủng loại như kim loại quý, kim loại màu, đá quý, nguyên liệu gốm sứ, vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng, than bùn, nước khoáng và nước nóng.

c.          Đơn vị hành chính

xem thêm dự án đầu tư

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha