Dự án đầu tư nhà máy sản xuất chất tẩy rửa

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất chất tẩy rửa

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất chất tẩy rửa

  • Mã SP:DADT CTR
  • Giá gốc:45,000,000 vnđ
  • Giá bán:40,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất chất tẩy rửa Á Mỹ Gia

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN......................................... 3

I.1.         Giới thiệu chủ đầu tư..................................................................................................... 3

I.2.         Mô tả sơ bộ dự án.......................................................................................................... 3

I.3.         Sản phẩm của dự án...................................................................................................... 3

I.4.         Cơ sở pháp lý triển khai dự án...................................................................................... 3

I.5.         Các tiêu chuẩn Việt Nam.............................................................................................. 4

CHƯƠNG II:       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ.................................................... 6

II.1.       Mục tiêu đầu tư nâng công suất.................................................................................... 6

II.2.       Sự cần thiết phải đầu tư nâng công suất nhà máy........................................................ 6

CHƯƠNG III:     THỊ TRƯỜNG........................................................................... 7

III.1.     TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM........................................................... 7

3.1         Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam năm 2012:.................................. 7

3.2         Dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2013..................................................... 7

3.3         Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương.................................... 8

III.2.     Thị trường tiêu thụ sản phẩm chất tẩy rửa.................................................................. 9

CHƯƠNG IV:     ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG............................................................. 11

IV.1.     Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên............................................................................... 11

IV.2.     Mô tả địa điểm xây dựng............................................................................................ 12

IV.3.     Điều kiện tự nhiên tỉnh Bình Dương............................................................................ 13

IV.4.     Điều kiện tự nhiên khu vực dự án............................................................................... 15

CHƯƠNG V:       QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN................................................... 18

5.1         Hạng mục công trình của dự án.................................................................................. 18

V.1.1.                      Quy mô hệ thống điện............................................................................................................................ 20

CHƯƠNG VI:     QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM.......................................... 21

4.1                          Quy trình sản xuất chất tẩy rửa gốc acid HCl

4.2                          Quy trình Sản Xuất Sản Phẩm chất tẩy rửa.................................................................................... 22

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG................... 24

VII.1.   Phương án Vận hành nhà máy.................................................................................... 24

VII.2.   Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương..................................................... 24

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY........................ 26

VIII.1. Tiến độ thực hiện......................................................................................................... 26

VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng....................................................................................... 26

VIII.2.1.                  Phương án thi công................................................................................................................................ 26

VIII.3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG.................................................................................. 26

VIII.3.1.                  Hạ tầng kỹ thuật..................................................................................................................................... 26

VIII.4. Hình thức quản lý dự án.............................................................................................. 27

CHƯƠNG IX:     ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN....................... 28

IX.1.     Đánh giá tác động môi trường.................................................................................... 28

IX.1.1.                    Giới thiệu chung...................................................................................................................................... 28

IX.1.2.                    Các quy định và các hướng dẫn về môi trường................................................................................ 28

2.1                          Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo............................................................. 28

2.2                          Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án............................................................................ 29

IX.1.5.                    Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường.......................................... 33

IX.1.6.                    Chương trình giám sát môi trường..................................................................................................... 35

IX.1.7.                    Kết luận..................................................................................................................................................... 37

CHƯƠNG X:       TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN.................................................... 38

X.1.       Cơ sở lập Tổng mức đầu tư......................................................................................... 38

X.2.       Nội dung Tổng mức đầu tư......................................................................................... 38

X.2.7.                      Bảng tính khái toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình:....................................................... 41

X.2.1.                      Lãi vay trong thời gian xây dựng:..................................................................................................... 44

CHƯƠNG XI:     VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN....................................................... 46

XI.1.     Nguồn vốn................................................................................................................... 46

XI.2.     Phương án hoàn trả vốn vay....................................................................................... 47

CHƯƠNG XII:   HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................ 49

XII.1.   Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán....................................................................... 49

XII.2.   Các chỉ tiêu kinh tế của dự án..................................................................................... 58

XII.3.   Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội......................................................................... 58

CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................... 59

XIII.1. Kết luận....................................................................................................................... 59

XIII.2. Kiến nghị..................................................................................................................... 59

 

    GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA

I.1.             Giới thiệu chủ đầu tư

-           Tên công ty      :  Công ty TNHH Á Mỹ Gia

-           Địa chỉ             :  Lô C6, Đường N3, KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương

-           Giấy phép KD : số 4602002207 do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/6/2006

-           Điện thoại         08-35110885                      Fax: 08-35115706

-           Đại diện     :  Bà Phạm Thị Diệu Thúy  -   Chức vụ: Giám Đốc

I.2.             Mô tả sơ bộ dự án

Công ty TNHH Á Mỹ Gia đầu tư Mở rộng nâng công xuất Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa Á Mỹ Gia giai đoạn II với tổng diện tích khoảng 14.000 m2 tại KCN Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

I.3.             Sản phẩm của dự án

TT

Danh mục sản phẩm

Công suất hiện tại (thùng/năm) 2012

Công suất sau khi mở rộng giai đoạn 2 (thùng/năm)

 

Tổng sản lượng/năm

1.100.000

X 1.3/NĂM

1

Nước tẩy rửa nhà vệ sinh + nhà tắm (mỗi thùng 10 kg)

380.000

 

2

Nước lau sàn (mỗi thùng 10 kg)

500.000

 

3

Nước lau kính + lau bếp (mỗi thùng 12 kg)

100.000

 

4

Nước rửa chén khác (mỗi thùng 10 kg)

100.000

 

5

Amiphot (bột vi sinh hầm cầu).

5000

 

6

Nước hoa xịt phòng

17.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.             Cơ sở pháp lý triển khai dự án

-        Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11.

-        Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

-        Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

-        Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

-        Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

-        Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

-        Quyết định số 02/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 2/1/2003 của Bộ Thương mại về chính sách thưởng xuất khẩu.

-        Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

-        Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

-        Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình.

I.5.             Các tiêu chuẩn Việt Nam

Dự án mở rộng nâng công xuất Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa Á Mỹ Gia giai đoạn II  thực hiện trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:

-        Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

-        Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

-        TCVN 2737-1995         : Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;

-        TCXD 229-1999            : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;

-        TCXD 45-1978  : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

-        TCVN 5760-1993         : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;

-        TCVN 5738-2001         : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;

-        TCVN 2622-1995         : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;

-        TCVN-62:1995  : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;

-        TCVN 6160 – 1996: Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;

-        TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);

-        TCVN 4760-1993         : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;

-        TCXD 33-1985  : Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

-        TCVN 5576-1991         : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;

-        TCXD 51-1984  : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

-        TCVN 4474-1987         : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước trong nhà;

-        TCVN 4473:1988          : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;

-        TCVN 5673:1992          : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;

-        TCVN  4513-1998        : Cấp nước trong nhà;

-        TCVN 6772        : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;

-        TCVN 188-1996            : Tiêu chuẩn nước thải đô thị;

-        TCVN 5502        : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt;

-        TCXDVN 175:2005      : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;

-        11TCN 21-84     : Thiết bị phân phối và trạm biến thế;

-        TCXD 25-1991  : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;

-        TCXD 27-1991  : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

-        TCVN-46-89      : Chống sét cho các công trình xây dựng;

-        EVN         : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).

 

   SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ nhà máy sản xuất chất tẩy rửa

II.1.          Mục tiêu đầu tư nâng công suất.

Dự án “Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa Á Mỹ Gia” được đầu tư nâng công suất nhằm phát triển trong lĩnh vực sản xuất chất tẩy rửa và trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất Chất tẩy rửa lớn của Việt Nam với các tiêu chuẩn và chất lượng vượt trội. Bên cạnh việc duy trì phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu sang thị trường Lào, Cămpuchia, doanh nghiệp còn mở rộng thị phần xuất khẩu sang các nước khác nhằm quảng bá và nâng cao vị thế thương hiệu chất tẩy rửa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ngoài việc hướng đến thị trường xuất khẩu, Công ty TNHH Á Mỹ Gia  mở rộng thị phần nội địa bằng việc liên kết với hệ thống siêu thị Chất tẩy rửa có qui mô lớn tại các Trung tâm đô thị chính như Hà Nội, Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Bình Dương, Vũng Tàu. Tạo công ăn việc làm cho lao động nghèo tại địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người nông dân. Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Trở thành công ty hàng đầu trong sản xuất và phân phối dòng sản phẩm từ Chất tẩy rửa tại Việt Nam, đưa thương hiệu Việt ra Quốc tế.

II.2.                Sự cần thiết phải đầu tư nâng công suất nhà máy sản xuất chất tẩy rửa

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chất tẩy rửa  trên thế giới tăng đáng kể. Trước tình hình đó, ngành công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa trên thế giới cũng có những thay đổi đáng kể, đặc biệt là các nước Châu Á như: Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam,… đã phát triển vô cùng nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng.

Hiện nay, ngành sản xuất chất tẩy rửa xuất khẩu của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, liên tục trong những năm qua, nhóm hàng chất tẩy rửa xuất khẩu của Việt Nam luôn đứng trong nhóm hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao. Vì vậy, dự án đầu tư mở rộng nâng công xuất “ Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa Á Mỹ Gia” là rất khả thi, đây là lĩnh vực rất nhiều tiềm năng và lợi thế.

Xem thêm tin tức Dự án đầu tư nhà máy sản xuất chất tẩy rửa

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha