Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường ĐTM được điều chỉnh bởi Đạo luật về Bảo vệ Môi trường , tác động của Đề xuất và thủ tục hành chính liên quan.

Ngày đăng: 23-11-2016

1,346 lượt xem

    Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường ĐTM

Đánh giá tác động đối với môi trường được tiến hành bởi các tổ chức môi trường chuyên nghiệp, cơ sở pháp lý và pháp lý cho việc đánh giá tác động môi trường

Việc đánh giá tác động môi trường ( EIA ) được điều chỉnh bởi Đạo luật về  Bảo vệ Môi trường , tác động của Đề xuất và thủ tục hành chính liên quan. Hướng dẫn và tiêu chí sử dụng để xác định sự cần thiết cho việc đánh giá các tác động đến môi trường và mức độ đánh giá. Việc đánh giá môi trường (được thảo luận dưới đây) được sử dụng kết hợp với Luật Bảo vệ môi trường.

Các cột mốc

Trong năm 1992, các thủ tục hành chính đã được sửa đổi để cho phép khai báo cáo Môi trường ( RPE ) trong trường hợp một đề nghị đó, là địa phương trong tự nhiên hoặc chạm vào một hoặc hai vấn đề quan trọng, không biện minh cho chuẩn bị của một nghiên cứu tác động môi trường, nhưng vẫn xuất hiện có thể khiến công chúng quan tâm đáng kể. Báo cáo này là như vậy, một đánh giá trung gian, ít phổ biến hơn so với các nghiên cứu tác động môi trường. Các khái niệm về báo cáo môi trường nào cũng được thành lập thủ tục của một số quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 1995, các thủ tục hành chính đã được thay đổi theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, các bộ trưởng liên quan phải, theo pháp luật, đánh giá xem liệu các hoạt động (chẳng hạn như sản xuất chip, trong trường hợp này) đã bị hư hại hoặc có thể gây hại cho môi trường như vậy quan trọng. Các quyết định tương tự quy định rằng nó là không đủ để chỉ cần đảm bảo rằng tác động của một dự án về môi trường đã được kiểm tra đầy đủ trong một đánh giá trước đó hay rằng dự án là phù hợp với các tiêu chuẩn được thiết lập trong một báo cáo trước đó .

Mô tả tóm tắt quá trình đánh giá tác động môi trường

Luật Bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo rằng, bất cứ nơi nào có thể, vấn đề môi trường đáng kể có thể xem xét kỹ lưỡng và đưa vào tài khoản trong hoạt động của doanh nghiệp.

Đạo luật được áp dụng cho nhiều hoạt động quyết định như vậy, đề xuất, thực hiện các công trình, dự án khác, và cam kết của chi tiêu.

Đạo luật cung cấp với nhiều loại hình đánh giá tác động môi trường:Đánh giá mà không cần chuẩn bị một báo cáo môi trường công cộng hoặc một nghiên cứu tác động môi trường; đánh giá sau đây để chuẩn bị và xem xét công khai của một báo cáo môi trường công cộng hoặc một nghiên cứu tác động môi trường; hoặc đánh giá bởi một ủy ban điều tra.

Sau khi đánh giá, Bộ trưởng Môi trường cho Khối thịnh vượng chung có thể đóng góp ý kiến ​​hoặc đưa ra đề nghị về các khía cạnh môi trường của đề xuất này.

Phát triển gần đây về đánh giá của đánh giá tác động đối với môi trường

Các công chúng xem xét tác động của nó trên hệ thống đánh giá môi trường ( EIS ) đã tiến hành 1993-1995, đã cho phép phát hiện một số lượng lớn các cải tiến. Những phát hiện của tổng quan được chuyển tới Tổng cục môi trường mà sẽ được nhập vào "Xem lại các vai trò và trách nhiệm của nhà nước.

Hiệp định, hướng dẫn và yêu cầu

Bộ Tài nguyên & Môi trường đã phát triển một loạt các hướng dẫn và tiêu chí để xác định sự cần thiết cho việc đánh giá các tác động đến môi trường và mức độ này đánh giá rằng tất cả các chính phủ sau đó đã thông qua luật của họ hoặc trong quy trình đánh giá của họ.

Ngoài ra, Nhóm công tác về ĐTM  gần đây đã phát triển một dự án quốc gia về đánh giá tác động đối với môi trường. Các Hiệp định, mà vẫn chưa được thông qua chính thức, nhằm cung cấp một cơ sở vững chắc hơn cho quá trình EIA liên quan đến nhiều thẩm quyền, bao gồm thẩm định EIA và công nhận.

Hoạt động các dự án lớn đang được đánh giá

Bộ Tài nguyên & Môi trường hiện đang theo đuổi quá trình đánh giá nghiên cứu về tác động môi trường của một dự án lớn để xây dựng một sân bay lớn tại Long Thành. Vị trí đề xuất đưa ra phản đối mạnh mẽ, 13.000 bản đệ trình đã được nộp sau khi công bố các hướng dẫn tạm thời. Những sự phản đối liên quan chủ yếu đến tiếng ồn và chất lượng không khí, trong khi các vấn đề liên quan đến chất lượng cuộc sống, với những giá trị sức khỏe và tài sản tăng mối lo ngại. Một vấn đề quan trọng liên quan đến các cơ sở sân bay trên một thay đổi được đề xuất trong quy trình vận hành sân bay hiện nay. Đề xuất này nhằm mục đích để sử dụng đầy đủ cách tiếp cận việc sắp xếp và khởi hành tùy thuộc vào điều kiện thời gian và thời tiết, để công bằng phân phối các tác động tiếng ồn trên các cư dân thành phố (các thủ tục hiện có hiệu quả tập trung tác động tiếng ồn trong một hành lang bắc-nam hẹp).

Các đề xuất liên quan đến viễn thông

Bộ Tài nguyên & Môi trường đã nhận được đề xuất liên quan đến viễn thông cho các đánh giá môi trường phù hợp với các quốc gia Mã Viễn thông năm 1996 (Mã Viễn thông Quốc gia năm 1996) nhằm thiết lập quy tắc quốc gia thống nhất cho việc xây dựng và duy trì các phương tiện viễn thông.

Vấn đề môi trường được xem xét theo luật là các loài động vật, thực vật, di sản, sức khỏe và an toàn (bức xạ điện từ), tác động thẩm mỹ và trực quan, sử dụng đất và giá trị xã hội. Tổng cộng có 137 đề xuất được nộp cho Bộ Tài nguyên & Môi trường theo luật.

Tính đến tháng Bảy năm 1997, pháp luật hiện hành (có niên đại từ năm 1992) và các mã sẽ được thay thế bằng một luật mới về viễn thông.

kiểm soát xuất khẩu vào các mỏ khai thác khoáng sản

Chính phủ khuyến khích sự phát triển của hoạt động khai thác khoáng sản và công nghiệp, nâng cao nhiều như những trở ngại quan liêu không cần thiết có thể. Chính phủ đã kiểm soát xuất khẩu trên cát khoáng, than, bô xít và một số sản phẩm chính khác, nhưng các điều khiển sẽ được bãi bỏ ngay.

Nghiên cứu & Phát triển

Bộ Tài nguyên & Môi trường gần đây đã hình thành các nhóm tập trung nội bộ để kiểm tra các vấn đề cụ thể cần thiết với thực tiễn của EIA. Hiện đang được xem xét, chúng tôi tìm cách tiếp cận chiến lược của EIA và các vấn đề công nhận.

cách tiếp cận chiến lược để đánh giá tác động môi trường

Giống như một số cơ quan khác chịu trách nhiệm về ĐTM , Bộ Tài nguyên & Môi trường được nghiên cứu kỹ các câu hỏi của các đánh giá chiến lược. Cụ thể, chúng ta xem xét các công việc thường xuyên, chúng tôi thực hiện liên quan đến hạng mục nhất định hoặc đề nghị các ngành có để làm cho hiệu quả hơn và có hiệu quả đánh giá của chúng ta về các phương pháp tác động môi trường.

Càng ngày, chúng tôi đang cố gắng để làm một đánh giá của khung ra quyết định, chứ không phải giải quyết từng người một, trong ánh sáng của việc ra quyết định khuôn khổ, quyết định, phê duyệt đối với từng dự án. Cách tiếp cận này cho phép sử dụng hiệu quả hơn và có hiệu quả các nguồn lực hạn chế, và có thể dẫn đến một khái niệm chính xác hơn và nghiêm ngặt để hoàn thiện các chính sách và chương trình.

Chúng tôi cũng muốn sử dụng các đánh giá chiến lược đối với cách tiếp cận liên ngành và khu vực trong lĩnh vực mà rõ ràng là thuộc thẩm quyền của Chính phủ . Các đánh giá chiến lược có khả năng sẽ áp dụng để thăm dò dầu tại các hoạt động đặc biệt gây tranh cãi, chẳng hạn như thăm dò và khai thác dầu ngoài khơi bờ biển.

công nhận

Việc đánh giá tác động môi trường chạm tất cả các cấp chính quyền và vùng lãnh thổ, cũng như chính quyền địa phương. Cấu trúc này đặt ra câu hỏi về sự phối hợp và có thể dẫn đến trùng lắp và chồng chéo. Để ngăn chặn những vấn đề này, chúng tôi phát triển các quy trình chung của đánh giá và công nhận, được tiến hành phối hợp với các cơ quan khác. Bộ Tài nguyên & Môi trường là giới thiệu quá trình cấp giấy chứng nhận hiệu quả hơn với các cấp khác của chính phủ. Nó hiện đang tiến hành một đánh giá toàn diện về vai trò và trách nhiệm của chính phủ và quốc gia về môi trường và các vấn đề công nhận nó giữ một vị trí nổi bật. Nó có thể sẽ sửa đổi các luật và quy định về môi trường như là kết quả của bài tập này.

 

Đào tạo và hợp tác Mạng lưới quốc gia của các học viên ĐTM

Các chuyên gia làm việc trong các cơ quan chuyên ngành trong đánh giá tác động đối với môi trường là thường xuyên cùng nhau trong những năm gần đây để thảo luận về một loạt các vấn đề liên quan đến ĐTM .

Gần đây, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức một cuộc họp của các học viên Mạng EIA . Chương trình nghị sự của hội nghị, tham dự của đại diện một số tổ chức, bao gồm các vấn đề chính của ngày hôm đó là lợi ích quốc gia, bao gồm cả việc xem xét và thực hiện các sáng kiến. Hội nghị cũng đã cung cấp một cơ hội cho các bên liên quan để làm cho họ nhận thức được những thay đổi tại các nước khác về mặt luật pháp và tập quán của EIA .

Mạng của EIA

Có sẵn trên Internet từ tháng Tám năm 1996, mạng lưới đã được thiết kế để tạo ra các kênh thông tin liên lạc giữa các học viên, các nhà phát triển, tư vấn, học giả và công chúng nói chung và nâng cao chất lượng và tầm nhìn của các đánh giá tác động môi trường trong nước và trên thế giới.

Các mạng có nhiều lợi thế, bao gồm cung cấp minh bạch trong hoạt động của chúng tôi, cung cấp nhanh chóng, thuận tiện và không tốn kém để tài liệu khác nhau liên quan đến ĐTM và trên toàn thế giới, và thúc đẩy sự tham gia của công chúng.Nó cũng được sử dụng để hỗ trợ các sáng kiến liên quan đến đào tạo, chẳng hạn như việc đào tạo hướng dẫn trên EIA dữ liệu huấn luyện cơ bản và IAIA trên EIS , trong khi trình bày các nghiên cứu trường hợp, tài liệu tham khảo và các liên kết đến các trang web có liên quan.

Các vấn đề về thực hành

Kiểm toán môi trường

Sau những lời chỉ trích liên quan đến việc đánh giá tác động môi trường của các đề xuất về việc sử dụng các đường băng tại sân bay, Ủy ban Thượng viện đặc biệt về tiếng ồn máy bay đã khuyến cáo rằng một thủ tục "kiểm toán môi trường song song" được áp dụng cho việc chuẩn bị của các nghiên cứu trong tương lai về các đề xuất quan trọng về các sân bay. Thủ tục này sẽ cho phép kiểm toán viên và các nhà phát triển để truy cập dữ liệu giống nhau.

Các kiểm toán viên sẽ kiểm tra các phương pháp và vật liệu được sử dụng trong việc chuẩn bị nghiên cứu tác động môi trường và báo cáo về an toàn kỹ thuật của phương pháp. Các kiểm toán viên cũng sẽ xem xét quá trình tham vấn cộng đồng, sẽ đánh giá các điểm trình bày trực tiếp với Chính phủ và nộp báo cáo kiểm toán, trong đó cũng sẽ được công khai.

Sự can thiệp này của kiểm toán viên về môi trường sẽ là lần đầu tiên trong quá trình đánh giá tác động môi trường.

Vấn đề biên giới

Nhiều người đánh giá các đề xuất trong đó là được thực hiện phối hợp với các quá trình EIA của Nhà nước hoặc vùng lãnh thổ có liên quan. Ngoài ra, các nhà phát triển không sản xuất một bộ tài liệu và không để có một chương trình duy nhất của tham vấn cộng đồng để đáp ứng các yêu cầu của cả hai cấp chính quyền.

Sự tham gia của dân bản xứ trong việc đánh giá tác động môi trường

Nó được công nhận ngày càng tăng ở trong báo cáo ĐTM, tầm quan trọng của giao tiếp với dân bản xứ và mang lại cho họ để đóng góp tích cực vào quá trình EIA .

Khai thác, ví dụ, thường nằm ở các khu vực xa xôi, nơi cộng đồng chỉ có thể bị ảnh hưởng là các cộng đồng bản địa nhỏ, những người đôi khi ở lại đó tạm thời. Tuy nhiên, nó thường xảy ra rằng các nhóm này duy trì một mối quan hệ văn hóa mạnh mẽ với môi trường tự nhiên có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khai thác khoáng sản, và họ có kiến ​​thức độc đáo của hệ thực vật và động vật, địa chất thủy văn và khí hậu khu vực.

Phương tiện thông thường giao tiếp với công chúng, những người công bố đề xuất trong các phương tiện truyền thông địa phương và yêu cầu một văn bản trả lời, không nhất thiết phải là cách tốt nhất để đạt được các nhóm thổ dân. Càng ngày, chúng tôi tổ chức các cuộc họp nhóm nhiều hơn, với sự hỗ trợ của cán bộ nguồn từ các cộng đồng này. Đối với một số các cộng đồng khác, chúng tôi cũng xem xét khả năng sản xuất video trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Tác động xã hội

Theo luật pháp, tác động văn hóa và xã hội phải được xem xét trong quá trình lập ĐTM.

Đôi khi những tác động của một dự án có tác dụng làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội mà tồn tại trong một khu vực nhất định, và các nhà phát triển không thường chuyên môn để dự đoán trước được các tác dụng của dự án có thể có trên các cấu trúc xã hội của khu vực.

Nghiên cứu tác động môi trường của các dự án sẽ mất tài khoản của các tác động xã hội của đề xuất này, nhưng không có nghi ngờ nghiên cứu này cũng sẽ được cho Chính phủ giúp đỡ rất nhiều để thiết lập một chính sách trên đánh giá của tương lai dự án khai thác khoáng sản trong khu vực.

Định hướng tương lai Xem lại vai trò và trách nhiệm

Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển một khuôn khổ hiệu quả hơn cho các mối quan hệ liên chính phủ về các vấn đề liên quan đến môi trường, để giúp cải thiện các chính sách và thực tiễn liên quan đến bảo vệ môi trường. Việc xem xét quan trọng sau đây: tình hình hiện tại của các vai trò và trách nhiệm của hai cấp chính quyền trong lĩnh vực môi trường; các vấn đề môi trường lớn phải đối mặt hiện nay; khu vực trách nhiệm khi có sự chồng chéo, trùng lắp hoặc khoảng trống; phát triển một khuôn khổ và một chương trình làm việc để thực hiện hiệu quả hơn vai trò và trách nhiệm của Nhà nước, lãnh thổ và chính quyền địa phương trong các vấn đề môi trường.

Đánh giá pháp luật về môi trường

 Cách tiếp cận này sẽ tập trung vào việc cải thiện chính sách bảo vệ môi trường. Luật pháp hiện hành không phản ánh thực hành tốt nhất, và nó cần phải được sửa đổi để nó kết hợp các nguyên tắc phát triển bền vững và trách nhiệm quốc gia sẽ được xem xét một cách toàn diện. Ngoài ra, việc rà soát pháp luật môi trường nhằm giảm sự chồng chéo, để đạt được một cách chắc chắn hơn nữa giữa các nhà phát triển và nâng cao hiệu quả của quá trình phê duyệt.

Nghiên cứu về các kỹ năng về môi trường

 Các câu hỏi đề cập đến Ủy ban liên quan đến tính hiệu quả, phù hợp và sử dụng các cơ chế hiện có để thúc đẩy lợi ích quốc gia và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững. Nó đặc biệt đề cập đến các vấn đề của EIA trong hoặc gần khu vực bảo tồn giá trị cao, và sự phù hợp của các nguyên tắc hướng dẫn về đánh giá quá trình trong số tất cả các cấp chính quyền.

Phần kết luận

Việc đánh giá tác động môi trường, thực hành trong hơn hai mươi năm ở cấp quốc gia, là một thực hành thành lập để hỗ trợ các chính sách môi trường. Tuy nhiên, như ở các nước khác, các EIA là phải chịu áp lực trong chính phủ và xã hội nói chung.Trong số này bao gồm các cải cách kinh tế vi mô của nền kinh tế, sự phát triển của mối quan hệ giữa các nước và sự cần thiết phải tiến hành hoà giải các yêu cầu phát triển kinh tế và những người bảo vệ môi trường. Trong những năm gần đây, chính sách môi trường đã nhìn thấy một số thay đổi đáng chú ý. Những thay đổi này đã và sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng đáng kể trên làm thế nào để quản lý các Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Xem thêm tin môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha