Hướng dẫn lập dự án đầu tư

Hướng dẫn lập dự án đầu tư yêu cầu chi tiết ứng dụng (cả hai chức năng và không có chức năng) được yêu cầu để cho phép quản lý chi tiết dự án

Ngày đăng: 08-03-2017

1,030 lượt xem

Hướng dẫn lập dự án đầu tư ở Giai đoạn yêu cầu phân tích, các yêu cầu kinh doanh (ở phạm vi dự án) trước đây được ghi nhận trong một giai đoạn trước đó là revalidated và tiếp tục phân tích và bị phân hủy thành cao cấp (không có chức năng và chức năng) yêu cầu hệ thống xác định các hệ thống tự động/ứng dụng cụ thể hơn đối với đầu vào, quy trình, kết quả đầu ra, và giao diện. Nếu thích hợp, một mô tả hợp lý của dữ liệu thực thể, mối quan hệ và các thuộc tính của các hệ thống/ứng dụng cũng được tạo ra. Giai đoạn yêu cầu phân tích, chiến lược đầu tiên để thử nghiệm và thực hiện cũng được bắt đầu. Ngoài ra, việc lên kế hoạch cho giai đoạn trong tương lai định nghĩa lại, nếu cần thiết, dựa trên thông tin được mua trong giai đoạn phân tích yêu cầu. Giai đoạn phân tích yêu cầu kết thúc với một bài đánh giá để xác định sự sẵn sàng để tiến tới giai đoạn thiết kế.
Hướng dẫn lập dự án đầu tư yêu cầu chi tiết ứng dụng (cả hai chức năng và không có chức năng) được yêu cầu để cho phép quản lý chi tiết dự án lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát. Nếu yêu cầu chi tiết và lập kế hoạch tiếp theo xác định vi phạm các mức độ đầu tư chi phí, lịch trình hoặc hiệu suất đường cơ sở được thành lập vào cuối giai đoạn lập kế hoạch, chính thức thay đổi để đường cơ sở đầu tư sẽ được yêu cầu. Mục đích của việc mua lại kế hoạch trong giai đoạn phân tích yêu cầu là để phân bổ các yêu cầu giữa các phân đoạn phát triển, nghiên cứu và áp dụng bài học kinh nghiệm từ các dự án trước đó, phát triển một lịch trình, danh sách các hoạt động để hoàn thành công việc các sản phẩm được sản xuất với các ước tính thích hợp hoàn ngày, xác định tiềm năng sản phẩm và cung cấp dịch vụ và trao hợp đồng.
Trách nhiệm quản lý dự án: quản lý dự án The là trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho kế hoạch thành công và thực hiện các giai đoạn phân tích yêu cầu. Quản lý dự án chịu trách nhiệm lãnh đạo nhóm dự án tích hợp hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn và phân phôi.
Nhóm dự án tích hợp: Các thành viên nhóm dự án tích hợp (bất kể tổ chức phân công thường trực) có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao theo chỉ dẫn của người quản lý dự án.
Ký kết hợp đồng là trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị chào mời tài liệu dưới sự hướng dẫn của quản lý dự án và đầu của các hoạt động ký kết hợp đồng.
Các đối tác quan trọng: Các đối tác quan trọng cung cấp giám sát, tư vấn và tư vấn để quản lý dự án để đảm bảo rằng các tài liệu yêu cầu địa chỉ phù hợp tiêu chuẩn. Ngoài ra, đối tác quan trọng cung cấp các thông tin, bản án và khuyến nghị trong việc xem xét yêu cầu.
Kiến trúc doanh nghiệp: Tìm ra nếu yêu cầu cung cấp một cơ sở thích hợp cho các hoạt động tiếp theo thiết kế và tất cả các thành phần dịch vụ đã được xác định một cách thích hợp. Xác định xem công nghệ và các yêu cầu khác phù hợp với kiến trúc doanh nghiệp. Xác định các kỹ thuật có liên quan và/hoặc dịch vụ tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho hoặc cố định các giải pháp thiết kế và phát triển các hoạt động.
An ninh: Bảo đảm đánh giá kiểm soát yêu cầu an ninh đã được hoàn thành và xác định nếu yêu cầu phản ánh sự liên kết với các tiêu chuẩn thiết lập an ninh bao gồm cả phân loại và công nhận ranh giới.
Xem xét mua lại lập kế hoạch để đảm bảo nó bao gồm các yêu cầu cần thiết phân tích, lựa chọn thay thế phân tích và kế hoạch giải đấu thầu và hợp đồng. Đảm bảo rằng có đủ thông tin để đưa ra quyết định quản lý và đánh giá các đề xuất bán.
Ngân sách: Xác định nếu yêu cầu là phù hợp với mức độ đầu tư chi phí đường cơ sở được thành lập vào cuối giai đoạn lập kế hoạch hoặc chính thức thay đổi để đầu tư đường cơ sở đã được yêu cầu.
Tài chính: Xác định xem các yêu cầu về quản lý tài chính phù hợp với yêu cầu được thành lập vào cuối giai đoạn lập kế hoạch hoặc chính thức thay đổi để đầu tư đường cơ sở đã được yêu cầu.
Nhân sự: Bằng xem xét một bản Cập Nhật của các kế hoạch quản lý dự án, xác định nếu biên chế và tổ chức các yêu cầu đã được đầy đủ tài liệu.
Xác định nếu các tài liệu yêu cầu có một ma trận truy tìm nguồn gốc là hoàn thành và đang có kế hoạch hoàn chỉnh để theo dõi những thay đổi kỹ thuật. Thiết lập mô hình quy trình kinh doanh và mô hình dữ liệu logic được diễn tả ở mức độ thích hợp.
Hiệu suất: Xác định xem các yêu cầu là phù hợp với hiệu suất đầu tư cấp đường cơ sở được thành lập vào cuối giai đoạn lập kế hoạch hoặc chính thức thay đổi để đầu tư đường cơ sở đã được yêu cầu.
Hoạt động Hướng dẫn lập dự án đầu tư : Các nhiệm vụ được mô tả dưới đây được thực hiện trong giai đoạn phân tích yêu cầu: Yêu cầu được thực hiện trong các phiên họp với những người sử dụng.

 

Nhu cầu kinh doanh được củng cố và khẳng định. Các yêu cầu chức năng và các yêu cầu dữ liệu sau đó được hợp nhất. Yêu cầu chức năng
Thực hành Hướng dẫn lập dự án đầu tư xác định các yêu cầu cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự thành công của dự án và giao hàng tận nơi thích hợp của sản phẩm cuối cùng. Xác định đúng yêu cầu cung cấp giao diện đầu tiên của các sản phẩm dự định phải làm gì và làm thế nào nó nên thực hiện. Họ cũng cung cấp một cơ sở cho các thiết kế sản phẩm và phục vụ như một nền tảng cho thử nghiệm và người dùng chấp nhận sản phẩm cuối cùng bằng cách xác định mục tiêu, nhu cầu và mục tiêu của dự án bằng cách hỏi câu hỏi như:
Chúng tôi đang cố gắng để giải quyết vấn đề gì?
Những gì chúng tôi cần làm để giải quyết vấn đề?
Tại sao chúng tôi đang cố gắng để giải quyết vấn đề?
Làm thế nào chúng tôi có thực hiện việc giải quyết vấn đề?
Yêu cầu định nghĩa là thường xuyên các thực hành chính phục vụ như một cầu nối giữa các đội dự án và kinh doanh các bên liên quan. Các thực hành nên xác định cả hai sản phẩm và yêu cầu dự án cũng như liên quan đến chức năng và không có chức năng yêu cầu. Yêu cầu về định nghĩa nên bắt đầu sớm trong giai đoạn phân tích. Yêu cầu thì phải được quản lý trong suốt cuộc đời của một dự án từ mức độ cao của họ, thông qua các yêu cầu chi tiết, thiết kế, xây dựng và thử nghiệm. Yêu cầu bắt giữ tại tất cả các cấp độ kinh doanh và sản phẩm giúp đảm bảo rằng dự án đáp ứng mục tiêu đề ra trong các thỏa thuận sau khi hạn chế thời gian, phạm vi, tài nguyên, và chất lượng. Các loại yêu cầu thực tế sẽ phụ thuộc vào các dự án và cũng sẽ khác nhau căn cứ vào phương pháp được sử dụng để xác định chúng. Một số loại chính yêu cầu bao gồm:
Hướng dẫn lập dự án đầu tư yêu cầu xác định làm thế nào công việc sẽ được quản lý. Điều này bao gồm ngân sách, quản lý thông tin liên lạc, quản lý tài nguyên, bảo đảm chất lượng, quản lý rủi ro và phạm vi quản lý. Dự án yêu cầu tập trung vào, những người, khi nào, ở đâu, và làm thế nào một cái gì đó được thực hiện và thường được diễn tả trong các kế hoạch quản lý dự án.
Sản phẩm yêu cầu bao gồm các tính năng cao cấp hoặc khả năng nhóm kinh doanh đã cam kết cung cấp cho khách hàng. Sản phẩm yêu cầu xác định làm thế nào các tính năng hoặc khả năng sẽ được thiết kế.
Chức năng yêu cầu địa chỉ hệ thống không. Họ xác định bất kỳ yêu cầu vạch ra một cách cụ thể, một sản phẩm chức năng hay thành phần phải thực hiện.
Phòng Không có chức năng yêu cầu (cũng được gọi là chất lượng phục vụ bởi các quốc tế viện của kinh doanh nhà phân tích, cơ thể kiến thức kinh doanh phân tích) địa chỉ các hạng mục như giải pháp kỹ thuật, các chủ đề địa chỉ một số người cần sử dụng sản phẩm, nơi các sản phẩm sẽ có vị trí, các loại giao dịch xử lý và loại công nghệ tương tác.
Hiện có ba quan điểm chính cần phải được xem xét khi xác định đúng yêu cầu. Họ có quan điểm kinh doanh, quan điểm người dùng, các quan điểm kỹ thuật.
Quan điểm kinh doanh-kinh doanh và tiếp thị các bên liên quan xác định mục tiêu và mục tiêu của tổ chức cao cấp và sẽ trả lời câu hỏi về lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng để giải quyết vấn đề này, thị trường mục tiêu, những gì doanh nghiệp cần phải được hài lòng, và những gì số liệu xác định rằng dự án này là thành công.
Góc khách hàng/người dùng-quan trọng nhất là các khách hàng/end-người yêu cầu. Khách hàng sẽ trả lời các câu hỏi về những vấn đề cần được giải quyết, như thế nào họ sẽ tương tác với các sản phẩm.
Góc nhìn kỹ thuật, kỹ sư và nhà phát triển cung cấp các quan điểm kỹ thuật cần thiết để trả lời các câu hỏi về mục tiêu của dự án sẽ được thực hiện như thế nào.
Nguồn được sử dụng để xác định các yêu cầu đến từ khắp các tổ chức và bao gồm các đầu vào từ các lĩnh vực như quản lý, bộ phận pháp lý, người dùng cuối cùng, doanh nghiệp kiến trúc sư, nhà phân tích kinh doanh, kỹ sư hệ thống, chuyên gia công nghệ, vv. Xác định yêu cầu một cách hiệu quả chỉ có nghĩa là để tìm ra những gì để thực hiện trước khi bắt đầu để làm cho nó, hãy ghi nhớ rằng sản phẩm cuối cùng nên phù hợp với nhu cầu của khách hàng chứ không phải khách hàng phù hợp với sản phẩm. Đây cũng là các thực hành tốt cho các nhóm dự án bản đồ quy trình kinh doanh với mục tiêu liên quan đến dự án để đảm bảo rằng phạm vi của dự án gắn với mục tiêu và mục tiêu của tổ chức.
Một tài liệu định nghĩa cũng xác định các yêu cầu thiết lập một nền tảng vững chắc cho tất cả các bên đồng ý theo yêu cầu sản phẩm của dự án. Sớm sự hiểu biết giữa tất cả người tham gia dự án, như những gì cần phải được thực hiện, cuối cùng làm giảm nỗ lực phát triển, cung cấp một cơ sở để ước tính chi phí và lịch trình, phục vụ như là một đường cơ sở để cải tiến và có thể được sử dụng như một công cụ để xác minh/xác nhận yêu cầu.
Có hiệu quả các yêu cầu về định nghĩa cũng chặt chẽ hơn canh lề của tổ chức mong đợi của các phân phôi dự án dẫn đến lỗi yêu cầu ít, ít làm lại, và sự gia tăng tổng thể dự án thành công giao hàng.Định nghĩa thành công yêu cầu thường được thực hiện thông qua một thực hành lặp đi lặp lại:
Hướng dẫn lập dự án đầu tư yêu cầu thu thập/các yêu cầu thu thập là một quá trình lặp đi lặp lại liên quan đến tương tác với khách hàng để đạt được sự đồng thuận về các chi tiết của những người yêu cầu.

xem tin tiếp theo vế hướng dẫn lập dự án đầu tư

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha