Giá trị kỹ thuật của các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Giá trị kỹ thuật của quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng có thể được định nghĩa rộng rãi như là một cách tiếp cận tổ chức trong việc xác định thực hiện dự án.

Ngày đăng: 09-03-2017

1,060 lượt xem

Giá trị kỹ thuật của các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Giá trị kỹ thuật của quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựn
g có thể được định nghĩa rộng rãi như là một cách tiếp cận tổ chức trong việc xác định chi phí không cần thiết trong thiết kế và xây dựng và thúc đẩy hoặc đề nghị thay thế thiết kế hoặc xây dựng công nghệ để giảm chi phí mà không mất chất lượng hoặc hiệu suất yêu cầu. Nó thường liên quan đến các bước của việc thu thập thông tin cần thiết, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, việc đánh giá các lựa chọn thay thế hứa hẹn và đề xuất một thay thế chi phí có hiệu quả hơn. Phương pháp này thường được áp dụng bắt đầu xây dựng giai đoạn của quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo vòng đời dự án.
Việc sử dụng các giá trị kỹ thuật của các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong khu vực xây dựng đã được bồi dưỡng bằng pháp luật và các quy định của chính phủ, nhưng cách tiếp cận không đã được rộng rãi chấp nhận trong khu vực tư nhân xây dựng. Một lời giải thích có thể nằm ở sự khác biệt trong thực tế của dịch vụ thiết kế kỹ thuật trong khu vực và tư nhân. Trong khu vực, các chi phí cho các dịch vụ thiết kế được giám sát chặt chẽ đối với "giá cả thị trường", hoặc thậm chí có thể được dựa trên giá thầu thấp nhất cho dịch vụ. Một thực tế trong việc thiết lập lệ phí chuyên nghiệp khuyến khích các chuyên gia thiết kế áp dụng công nghệ xây dựng và thiết kế được biết đến và cố gắng mà không đưa ra nhiều suy nghĩ để lựa chọn thay thế là sáng tạo nhưng nguy hiểm. Nhà thầu đang sẵn sàng để xem xét lựa chọn thay thế như vậy khi cung cấp các ưu đãi cho việc chia sẻ các khoản tiết kiệm của chủ sở hữu. Trong khu vực tư nhân, chủ sở hữu có quyền tự do để cung cấp các ưu đãi để thiết kế các chuyên gia cũng như các nhà thầu mà không quan tâm về sự xuất hiện của các thiên vị trong việc tham gia dịch vụ chuyên nghiệp.
Một nguồn tiết kiệm chi phí từ giá trị kỹ thuật là khả năng của nhà thầu để tận dụng lợi thế độc quyền hay không bình thường kỹ thuật và kiến thức cụ thể cho các nhà thầu công ty. Ví dụ, một nhà thầu có thể có kinh nghiệm nhiều hơn nữa với một phương pháp đặc biệt của đường hầm không được xác định trong thiết kế ban đầu và, do kinh nghiệm này, các phương pháp thay thế có thể ít tốn kém.Trước một đối thủ cạnh tranh đấu thầu, thiết kế chuyên nghiệp không biết mà nhà thầu sẽ thực hiện việc xây dựng một cơ sở. Sau khi lựa chọn một nhà thầu cụ thể, sau đó thay đổi công nghệ xây dựng hoặc thiết kế có thể tận dụng các lợi thế đặc biệt của các nhà thầu tổ chức.
Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng như là một nguồn cuối cùng của tiền tiết kiệm trong giá trị kỹ thuật, nhà thầu có thể cung cấp chính hãng thiết kế mới hoặc những hiểu biết xây dựng mà đã thoát khỏi sự chú ý của các thiết kế chuyên nghiệp ngay cả khi sau này không hạn chế bởi cơ cấu chi phí để khám phá thêm các lựa chọn thay thế. Nếu chuyên môn của các nhà thầu có thể được sử dụng, tất nhiên, tốt nhất thời gian để sử dụng nó là trong giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế của vòng đời dự án. Đó là lý do tại sao quản lý xây dựng chuyên nghiệp hoặc tích hợp thiết kế/xây dựng được thường ưa thích bởi chủ sở hữu tư nhân.
Xây dựng kế hoạch của các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Sự phát triển của một kế hoạch xây dựng là rất tương tự như sự phát triển của một thiết kế tốt cơ sở.Công cụ hoạch định phải cân nhắc chi phí và độ tin cậy của các tùy chọn khác nhau trong khi tại cùng một thời gian nhằm bảo đảm tính khả thi kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch là khó khăn hơn trong một số cách kể từ khi xây dựng quy trình năng động như các trang web và cơ sở vật chất thay đổi theo thời gian vì số tiền thu được xây dựng. Mặt khác, hoạt động xây dựng có xu hướng khá tiêu chuẩn từ một trong những dự án khác, trong khi đó cấu trúc hay nền tảng thông tin chi tiết có thể khác nhau đáng kể từ một cơ sở khác.

Hình thành một kế hoạch xây dựng tốt là một vấn đề đặc biệt khó khăn. Có rất nhiều kế hoạch có thể có sẵn cho bất kỳ dự án nhất định. Trong khi kinh nghiệm trước đây là một hướng dẫn tốt để xây dựng kế hoạch, mỗi dự án có khả năng có vấn đề đặc biệt hoặc những cơ hội mà có thể yêu cầu đáng kể sự khéo léo và sáng tạo để khắc phục hoặc khai thác. Thật không may, nó là khá khó khăn để cung cấp trực tiếp hướng dẫn liên quan đến thủ tục nói chung hoặc các chiến lược để lập kế hoạch tốt trong mọi hoàn cảnh. Có một số đề nghị hoặc các vấn đề có thể được giải quyết để mô tả các đặc tính của kế hoạch tốt, nhưng điều này không nhất thiết phải nói cho một kế hoạch làm thế nào để phát hiện ra một kế hoạch tốt. Tuy nhiên, như trong quá trình thiết kế, chiến lược phân hủy trong đó kế hoạch được chia bài và lập kế hoạch phân cấp trong đó tổng hợp các hoạt động được chia ra thành các nhiệm vụ cụ thể hơn có thể được dễ dàng được chấp nhận trong nhiều trường hợp.
Theo quan điểm của nhà thầu xây dựng hoặc các đơn vị xây dựng của các công ty lớn, quá trình lập kế hoạch cho dự án xây dựng bao gồm ba giai đoạn diễn ra từ thời điểm này, trong đó một kế hoạch bắt đầu kế hoạch để xây dựng một cơ sở cho thời điểm này, trong đó đánh giá đầu ra cuối cùng của quá trình xây dựng xong.
Một cách tiếp cận của các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng để đổi mới xây dựng là để áp dụng các nguyên tắc và tổ chức các giải pháp áp dụng cho sản xuất. Xây dựng công nghiệp và chế tạo trước khi nào liên quan đến chuyển giao một phần quan trọng của hoạt động xây dựng từ xa hơn, nơi mà các thành phần riêng lẻ của các tòa nhà và các cấu trúc được sản xuất. Các yếu tố của các cơ sở có thể được đúc sẵn và cần cẩu và máy móc nâng hạ khác.
Có rất nhiều loại và độ giới thiệu công nghiệp hóa lớn đến quá trình xây dựng. Nhiều thành phần của xây dựng cơ sở luôn luôn có được sản xuất, chẳng hạn như đơn vị điều hòa không khí. Gỗ, đường ống và các thành phần khác của cá nhân được sản xuất với kích thước tiêu chuẩn. Các mặt hàng thậm chí tạm thời như các hình thức cho bê tông có thể được lắp ráp và vận chuyển để sử dụng. Tăng cường thanh cho bê tông cũng có thể được cắt sẵn và hình bạn muốn cấu hình trong một nhà máy sản xuất hoặc trong một nhà máy tự động để xây dựng.
Một vấn đề lớn trong mở rộng việc sử dụng các đơn vị là thiếu các tiêu chuẩn cho hệ thống và xây dựng quy định trong khi nhà thiết kế lâu đã thông qua các kích thước tiêu chuẩn cho các thành phần riêng trong thiết kế, việc áp dụng các tiêu chuẩn cụm là hiếm. Nếu không có tiêu chuẩn hóa, thành tựu của một nền kinh tế thị trường và quy mô lớn của sản xuất trong sản xuất có thể là không thể. Một công nghiệp sáng tạo và toàn diện hơn của quá trình toàn bộ tòa nhà có thể là một nguồn chính của xây dựng tiết kiệm chi phí trong tương lai.
lập kế hoạch chế tạo
Khi chế tạo sẵn các thành phần có thể được sử dụng ưu đãi cho thành phần lắp ráp trên công trường xây dựng? Một câu trả lời đơn giản là sử dụng chế tạo các thành phần bất cứ khi nào các chi phí của họ, bao gồm phương tiện giao thông, ít hơn chi phí lắp ráp. Ví dụ, các hình thức cho tấm bê tông có thể được vận chuyển đến công trình xây dựng với tăng cường thanh đã xây dựng, các vật liệu cần thiết áp dụng cho các hình thức, và thậm chí cả đặc biệt có tính năng như điện đường cáp đã được cài đặt trong các hình thức. Trong một số trường hợp, nó có thể là ít tốn kém để chế tạo và vận chuyển bê tông bảng điều khiển toàn bộ đến  sản xuất. Ngược lại, truyền thống xây dựng thực hành sẽ là lắp ráp tất cả các tính năng khác nhau của bảng điều khiển ngay trong khuôn viên. Các chi phí có liên quan của những lựa chọn này có thể được đánh giá trong quá trình xây dựng kế hoạch để xác định các thay thế chi phí thấp nhất.
Ngoài việc xem xét chi phí trực tiếp, một kế hoạch xây dựng cũng nên xem xét một số khía cạnh khác của sự lựa chọn công nghệ này. Đầu tiên, công cụ hoạch định phải bảo đảm rằng chế tạo các thành phần sẽ đáp ứng các mã có liên quan xây dựng và quy định. Thứ hai, chất lượng tương đối của các truyền thống so với chế tạo các thành phần như có kinh nghiệm trong các cơ sở cuối cùng cần được xem xét. Cuối cùng, sự sẵn có của linh kiện vào thời điểm cần thiết trong quá trình xây dựng nên cũng được xem xét.
tác động của việc xây dựng
Xây dựng các mã nguồn gốc của các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng như một phần của quá trình xây dựng quy định cho sự an toàn và phúc lợi chung của công chúng. Nguồn gốc của tất cả các quyền để ban hành mã xây dựng dựa trên sức mạnh cảnh sát của nhà nước mà có thể được giao bởi cơ quan lập pháp nhà nước cho đơn vị chính quyền địa phương. Thiếu tính thống nhất của xây dựng các mã có thể được quy cho nhiều lý do:
Đô thị giáp ranh có thể áp dụng mô hình quốc gia khác nhau như là cơ sở cho các địa phương quy định.
Các phiên bản định kỳ của mã quốc gia không có thể được thông qua bởi các chính quyền địa phương trước khi mất hiệu lực của một vài năm.
Đô thị một cách rõ ràng có thể từ chối áp dụng các quy định cụ thể tỷ mẫu mã hoặc có thể sử dụng các phiên bản riêng của họ quy định quan trọng.
Chính quyền địa phương có thể khác nhau trong giải thích của một ngôn ngữ trong quốc gia mẫu mã.
Thiếu tính đồng nhất trong xây dựng các mã có các tác động nghiêm trọng về thiết kế và xây dựng cũng như quy trình quy định cho các tòa nhà. Trong số những yếu tố quan trọng là:
Sự chậm trễ trong phổ biến sáng kiến xây dựng mới mà có thể mất một thời gian dài để tìm cách của họ để được kết hợp trong xây dựng của các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
Chán nản đến mới tổ chức sản xuất, chẳng hạn như công nghiệp xây dựng sao chép các chi phí hành chính của các cơ quan công cộng và tuân thủ các chi phí phát sinh của riêng công ty.
Máy tính hỗ trợ kỹ thuật của các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Trong hai mươi năm qua, các máy tính đã trở thành một công cụ thiết yếu trong kế toán, thiết kế và kỹ thuật. Thiết kế sáng tạo của các cơ sở phức tạp được trích dẫn trong các phần trước sẽ không thể mà không cần sự trợ giúp của máy tính dựa trên công cụ phân tích. Bằng cách sử dụng các chương trình phân tích mục đích chung để thử nghiệm các thiết kế khác của các cấu trúc phức tạp.

xem tin tiếp theo về quy trình lập dự án đầu tư 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha