Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi gà

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi gà

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi gà

  • Mã SP:DADT GA
  • Giá gốc:35,000,000 vnđ
  • Giá bán:30,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 5
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 5
I.2. Mô tả sơ bộ dự án 6

I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 6
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 7
II.1. Mục tiêu đầu tư. 7
II.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng trại nuôi gà thả đồi 8
CHƯƠNG III: THỊ TRƯỜNG 9
III.1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 9
1.1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam: 9
III.2. Thị trường gà con giống trong huyện Yên Thế 13
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 14
IV.1. Giới thiệu huyện Yên Thế 14
IV.2. Mô tả địa điểm xây dựng 14
IV.3. Điều kiện tự nhiên 15
IV.3.1. Địa hình 15
IV.3.2. Điều kiện tự nhiên 15
IV.4. Qui mô công suất của dự án 16
Qui mô xây dựng 16
IV.5. Lựa chọn cấu hình và công suất 16
CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 18
5.1 Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất 18
5.2 Phương án đền bù giải phóng mặt bằng 18
CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ CƠ SỞ 18
VI.1. Các hạng mục công trình 18
CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 20
VII.1. Phương án hoạt động của trang trại 20
VII.2. Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương 21
CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG  21
VIII.1. Tiến độ thực hiện 21
VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng 21
VIII.2.1. Phương án thi công 22
VIII.3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG 22
VIII.3.1. Hạ tầng kỹ thuật 22
VIII.4. Hình thức quản lý dự án 23
CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 23
IX.1. Đánh giá tác động môi trường 23
IX.1.1. Giới thiệu chung 23
IX.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 23
2.1 Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo 23
2.2 Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án 24
IX.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng trạm 26
IX.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 28
IX.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 29
IX.1.6. Kết luận 31
CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 32
X.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 32
X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 32
X.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 33
X.2.2. Chi phí thiết bị 33
X.2.3. Chi phí quản lý dự án: 33
X.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 34
bao gồm 34
X.2.5. Chi phí khác 34
X.2.6. Dự phòng phí: 34
X.2.7. Lãi vay trong thời gian xây dựng: 35
CHƯƠNG XI: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 39
XI.1. Nguồn vốn 39
XI.2. Phương án hoàn trả vốn vay 40
CHƯƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 41
XII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 41
XII.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 41
XII.1.2. Cơ sở tính toán 42
XII.2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 48
XII.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 48
CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50
XIII.1. Kết luận 50
XIII.2. Kiến nghị 50

Phụ lục 1 : Tổng mức đầu tư xây dựng công trình
Phụ lục 2 : Phân thích hiệu quả kinh tế dự án

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên công ty   :  Chi Hiệp Hội Chăn Nuôi Xã Đồng Hưu
- Địa chỉ   : Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang
- Giấy phép KD :
- Điện thoại       :   02403509207  - 0982877838  ;   Fax: 
- Đại diện          :   Ông Lương Ngọc Thảo ;   Chức vụ:
I.2. Mô tả sơ bộ dự án
Chi Hiệp hội Chăn nuôi xã Đồng Hưu  dự kiến đầu tư xây dựng Trại nhân giống gà thả đồi năng suất chất lượng cao giai đoạn 2010- 2015 với diện tích khoảng 30.000 m2 tại Xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Dự án bao gồm các hạng mục công việc như sau:
- Đầu tư xây dựng nhà nuôi gà đẻ trứng và gà thịt qui mô khoảng 20.000 con và tăng dần mỗi năm 5000 con đạt đến 40.000 con sau 4 năm và giữ ổn định.
- Đầu tư xây dựng nhà ấp trứng công suất từ 3 – 6 triệu con gà giống/năm.
- Đầu tư xây dựng hệ thống dây chuyền chăn nuôi đồng bộ từ chuồng trại, hệ thống làm mát, hệ thống thu gom, phân loại trứng gà, .. .
- Đầu tư phát triển dự án chăn nuôi gà thịt dưới nhiều hình thức như Công ty giao khoán cho người dân con giống, cho vay tiền (không tính lãi) mua thức ăn cùng với người dân thực hiện chăn nuôi. Phía Công ty sẽ cung cấp nguồn con giống, kỹ thuật chăm sóc, kiểm tra tiêm phòng thú y và bao tiêu sản phẩm.
I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11.
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

 

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

II.1. Mục tiêu đầu tư.

- Đảm bảo con giống có năng xuất chất lượng cao không dịch bệnh chăn nuôi hiệu quả, con giống sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường, không tiêu tốn thức ăn và thuốc thú y, không nhiễm bệnh, được tiêm phòng đầy đủ, tỷ lệ nuôi sống cao, đảm bảo tự cung tự cấp đầy đủ con giống không phải nhập từ ngoài vào.
- Đảm bảo nguồn con giống sạch bệnh, chất lượng, đồng đều về ngày tuổi, thể trạng sức khỏe từ đàn gà bố mẹ đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin ngừa bệnh.
- Không làm quá tải đối với các lò ấp trứng trong huyện. Tránh trường hợp khi họ không đủ nguồn con giống sạch bệnh đạt tiêu chuẩn để cung ứng thì sẽ xảy ra hiện tượng thu gom trứng trôi nổi chất lượng không đảm bảo không kiểm soát được mầm bệnh. Đồng thời, mức độ kháng thể ở gà con trong mỗi lô trứng khác nhau sẽ gây trở ngại lớn đến khả năng phát triển và dễ nhiễm bệnh trên đàn gà. Đây là nguy cơ rất lớn để bùng phát dịch bệnh.
- Cung cấp 40% con giống trên địa bàn huyện từ năm 2011 – 2015 và những năm tiếp theo, người dân không phải lo bị thiếu con giống để sản xuất. Hạn chế việc chăn nuôi gà bố mẹ và ấp nở quy mô nhỏ lẻ manh mún, sẽ quản lý được dịch bệnh từ đàn gà bố mẹ.
- Quản lý theo dõi chặt chẽ được nguồn giống trong huyện hạn chế tình trạng nhập giống từ ngoài vào. Phát triển giống gà ta chọn lọc có chất lượng tốt và có hình dáng, mầu nông đặc thù riêng của huyện Yên Thế theo phương thức thả vườn đến năm 2020, giúp người dân chăn nuôi tạo ra được sản phẩm tốt đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chất lượng, số lượng bảo vệ thương hiệu gà đồi Yên Thế theo phương thức chăn nuôi gà đồi bền vững & an toàn sinh học.
- Xây dựng thương hiệu và bán sản phẩm là con giống khỏe mạnh, không mang mầm bệnh tới tay người chăn nuôi. Trở thành Công  ty một trong những Công ty hàng đầu trong sản xuất và phân phối gà giống trên thị trường Bắc Giang và từng bước đưa sản phẩm ra thị trường toàn quốc.

II.2.  Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng trại nuôi gà thả đồi

Mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu trong sản xuất chăn nuôi gà, song trong những năm gần đây vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:
- Nhu cầu con giống của người dân là khá cao 40 triệu con X 3 chu kỳ = 120 triệu con/năm. 1 gà mái/ 1 năm bình quân sản xuất được 100 gà con vì vậy cần phải có 120.000 con gà mái sinh sản, hiện nay trên địa bàn huyện đàn gà mái chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu tương đương 72 triệu con, còn thiếu 40% phải nhập từ ngoài vào là 48 triệu con, vì vậy đàn gà bố mẹ còn thiếu từ 40.000 - 50.000 con dẫn đến không chủ động và quản lý được con giống, giống đồng nhất dễ xẩy ra dịch bệnh trên địa bàn huyện.
- Một số bộ phận nông dân sản xuất theo tập quán và kinh nghiệm chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi gà bố mẹ và gà thương phẩm.
- Chưa tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ chăn nuôi với nhau và giữa các hộ chăn nuôi với các hộ kinh doanh, giữa Lò ấp trứng và các hộ chăn nuôi gà bố mẹ.
- Đàn gà bố mẹ nuôi rải rác trong các hộ dân không tập trung khó quản lý phòng trừ dịch bệnh, bố mẹ bị bệnh và không được phòng vacxin đầy đủ dễ bị dịch bệnh tỷ lệ nuôi sống không cao.
- - Số trứng trong huyện cung cấp cho các máy ấp còn hạn chế và phải nhập từ các huyện, tỉnh khác.
- Giống gà hiện nay chất lượng còn kém, gà hay bị chết yểu, gà giống gồm 4 – 5 loại không đồng đều không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Để khai thác tiềm năng sẵn có của huyện trong lĩnh vực chăn nuôi gà góp phần từng bước đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính của huyện nhà và phát huy được tính ưu việt của giống gà thả đồi bảo vệ và giữ vững thương hiệu gà Yên Thế. Chi hiệp hội chăn nuôi ga cầm xã Đồng Hưu xây dựng thực hiện Dự án xây dựng trại nhân giống gà thả đồi có phẩm chất và chất lượng cao nhằm cung cấp và đáp ứng đủ nhu cầu về chất lượng và số lượng giống cho huyện, hạn chế dịch bệnh từ nơi khác đưa vào địa phương, tạo tâm lý an tâm cho người sản xuất.
Xuất phát từ nhu cầu về con giống thực tế tại địa phương và nhu cầu tại khu vực miền Bắc. Chi Hiệp hội Chăn nuôi xã Đồng Hưu quyết định lập dự án đầu tư xây dựng “Trại nhân giống gà thả đồi năng xuất chất lượng cao giai đoạn 2010 – 2015” tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

 

XEM THÊM DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ

 

 

 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha