Hợp đồng thi công khoan ngầm robot kéo ống lông D1200 qua đường

Hợp đồng thi công khoan ngầm robot kéo ống lông D1200 qua đường

Ngày đăng: 29-03-2021

48 lượt xem

Hợp đồng thi công khoan ngầm robot kéo ống lông D1200 qua đường

 HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: 21013MPH-VGN

 

Hạng mục:

THI CÔNG KHOAN VÀ KÉO ỐNG

Dự án:

ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ LNG THỊ VẢI – PHÚ MỸ

Địa điểm:

KCN CÁI MÉP, THỊ XàPHÚ MỸ, TỈNH  RỊA - VŨNG TÀU

 

 

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- Căn cứ Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam số 91/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 24/11/2015;

- Căn cứ luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam số 36/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005

- Căn cứ chào giá số 04-01/CV-BG-MP01 của Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương, ngày 04/01/2021.

- Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên.

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG THI CÔNG KHOAN NGẦM ROBOT

Hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2021, tại tỉnh thành phố Vũng Tàu, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

                                                               

1. BÊN A:  CÔNG TY  CỔ PHẦN  

- Đại diện là : Ông .....      ;             Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ : , Tp. Vũng Tàu

- Mã số thuế : 

- Điện thoại : 0254 –Fax :  0254 – 

 

2. BÊN B:  CÔNG TY CP TVĐT & TKXD MINH PHƯƠNG

- Đại diện là : Ông Nguyễn Văn Thanh           Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ : 28B Mai Thị Lựu , P. Đakao, Q1, TP.HCM

- Điện thoại : 0903 649 782     

- Mã số thuế : 0305986789

- Tài khoản số    : 182494339 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè , TP. HCM

- Tài khoản số : 35376900001 tại  Ngân hàng: SCB – CN Bà Rịa Vũng Tàu

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng thi công với các điều khoản và điều kiện thỏa thuận như sau:

Điều 1. Nội dung công việc thi công khoan ngầm robot

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện thi công hạng mục Khoan và kéo ống thuộc dự án Tuyến ống Dẫn khí LNG  cụ thể:

 

1.1. Các công việc chính do bên B thực hiện:

-   Khối lượng khoan và kéo ống tạm tính:

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Khối lượng

1

Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua đường kéo ống lồng thép D30"

§ Cung cấp toàn bộ nhân sự, vật tư, máy móc thiết bị thực hiện thi công khoan xiên, kéo ống thép D1,100 mm.

§ Xử lý bùn, dung dịch khoan dư thừa theo quy định.

§ Thực hiện công tác khoan ngầm mở lỗ khoan và kéo ống thép D1,100.

§ Thiết lập dây chắn để bảo vệ, đảm bảo an toàn cho hố khoan và hố kéo.

§ Bơm vữa bentonite vào khe hở khi kéo ống thép cho đến khi điền đầy.

§ Cung cấp hệ thống rulo thực hiện kéo ống.

§ Thực hiện việc kéo ống 26” qua ống lồng.

 

m

50

2

Gia cố vị trí đặt máy và rải tôn lót đường đảm bảo an toàn giao thông

 

 

3

Vận chuyển thiết bị đi về

 

 

 

Tổng

 

 

1.2. Các công việc phụ trợ do bên A thực hiện:

- Thực hiện công tác đào và tái lập hố khoan, hố kéo ống phù hợp với phân đoạn ống tối thiểu là 10 m.

- Thiết lập hàng rào để bảo vệ/đảm bảo an toàn cho hố khoan/hố kéo ống.

- Phối hợp cùng bên B xác định tâm tuyến ống.

- Hỗ trợ cần cẩu nâng hạ ống xuống vị trí lỗ khoan.

- Cung cấp ống thép hàn sẵn chiều dài 50 m đặt vào vị trí kéo ống dọc tuyến

Điều 2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng.

2.1. Yêu cầu về chất lượng

- Sản phẩm công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu nêu trong Hợp đồng của bên A với Chủ Đầu Tư và đảm bảo kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế/biện pháp thi công được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và quy phạm kỹ thuật.

- Sản phẩm công việc do Bên B thực hiện sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm.

2.2. Nghiệm thu

- Khối lượng khoan kéo ống được nghiệm thu để thanh toán sẽ là số mét dài đo thực tế tại công trường sau khi hoàn thành việc thi công.

- Nghiệm thu, bàn giao khi thi công xong: Bên A có trách nhiệm cử cán bộ phối hợp với bên B nghiệm thu và ký biên bản nghiệm thu ngay khi bên B thi công hoàn thành.

Điều 3. Thời gian thực hiện Hợp đồng thi công khoan ngầm hdd

- Thời gian thực hiện Hợp đồng là không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hai Bên ký vào biên bản bàn giao mặt bằng.

- Thời gian thực hiện không bao gồm ngày Lễ, Tết theo quy định, và sẽ được gia hạn khi có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, thời gian xin phép, biện pháp thi công theo yêu cầu của Bên A làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp đồng (có văn bản xác nhận của Bên A) hoặc do sự kiện bất khả kháng.

Điều 4.  Khối lượng công việc, Giá Hợp đồng, tạm ứng, bảo lãnh, thanh toán, quyết toán và thanh lý Hợp đồng

4.1. Khối lượng công việc và Giá trị Hợp đồng thi công khoan ngầm robot kéo ống qua đường 

- Hợp đồng là hợp đồng đơn giá cố định. Giá trị hợp đồng sau cùng sẽ được xác định dựa vào khối lượng nghiệm thu sau cùng nhân với đơn giá cố định. Chi tiết khối lượng và đơn giá như sau:

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Khối lượng

Đơn giá

 Thành tiền

1

Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua đường kéo ống lồng thép D30"

§ Cung cấp toàn bộ nhân sự, vật tư, máy móc thiết bị thực hiện thi công khoan xiên, kéo ống thép D1,100 mm.

§ Xử lý bùn, dung dịch khoan dư thừa theo quy định.

§ Thực hiện công tác khoan ngầm mở lỗ khoan và kéo ống thép D1,100.

§ Thiết lập dây chắn để bảo vệ, đảm bảo an toàn cho hố khoan và hố kéo.

§ Bơm vữa bentonite vào khe hở khi kéo ống thép cho đến khi điền đầy phía ngoài ống lồng.

§ Cung cấp hệ thống rulo thực hiện kéo ống.

§ Thực hiện việc kéo ống 26” qua ống lồng.

 

m

50

 

 

2

Gia cố vị trí đặt máy và rải tôn lót đường

 

 

 

20,000,000

3

Vận chuyển thiết bị đi về

 

 

 

55,000,000

 

Tổng

 

 

 

 

Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn chưa bao gồm VAT

- Giá Hợp đồng trên đã bao gồm tất cả chi phí của bên B để thực hiện thi công hạng mục khoan toàn bộ chi phí, phí, lệ phí, lợi nhuận và tất cả các loại thuế theo quy định để thực hiện công việc theo Hợp đồng.

- Khối lượng trên là tạm tính. Khối lượng thực tế căn cứ vào các biên bản nghiệm thu.

- Giá trị Hợp đồng đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí theo quy định của pháp luật.

- Đơn giá của Hợp đồng này là đơn giá cố định, không được thay đổi vì bất kỳ lý do nào và đã bao gồm tất cả các loại chi phí để thực hiện toàn bộ Công việc và mọi nghĩa vụ của Bên B quy định tại Hợp đồng này.

- Những phần việc phát sinh mà chưa có trong hợp đồng thì hai bên tiến hành thương thảo thống nhất trước khi thực hiện.

4.2. Tạm ứng

- Bên A tạm ứng cho bên B với giá trị 20% giá trị hợp đồng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tạm ứng của Bên B;

- Hồ sơ đề nghị tạm ứng bao gồm:

+ Công văn đề nghị tạm ứng ( bản gốc);

+ Bảo lãnh tạm ứng (bản gốc)

4.3. Thanh toán/quyết toán.

- Bên A sẽ thanh toán/quyết toán cho bên B theo giá trị nghiệm thu thực tế tại công trường trong vòng 30 ngày (không bao gồm ngày Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày bên A nhận được Hồ sơ thanh toán.

- Hồ sơ thanh toán/quyết toán bao gồm:

+ Công văn đề nghị thanh toán/quyết toán.

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng và giá trị công việc hoàn thành thực tế được đại diện Bên A và đại diện Bên B ký xác nhận.

+ Chứng thư bảo lãnh bảo hành tương ứng 5% tổng giá trị hợp đồng; chứng thư bảo lãnh bảo hành có hiệu lực 24 tháng tính từ ngày nghiệm thu (đối với hồ sơ quyết toán).

+ Hóa đơn VAT.

+ Xuất hóa đơn bù trừ nếu có trong trường hợp xảy ra sai lệch (đối với hồ sơ quyết toán)

4.4. Đồng tiền và hình thức thanh toán

- Đồng tiền thanh toán: đồng tiền Việt Nam (VNĐ)

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

Mọi khoản thanh toán phát sinh theo quy định tại Hợp đồng được Bên A thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Bên B nêu tại Hợp đồng này hoặc một tài khoản khác được Bên B thông báo. Bên B cam kết thông tin tài khoản này là chính xác. Bên A không chịu trách nhiệm về việc Bên B không nhận được tiền nếu Bên A đã chuyển tiền vào đúng tài khoản trên.

Điều 5.  Trách nhiệm của mỗi bên

5.1. Trách nhiệm của Bên A

- Cung cấp ống thép D1,100mm x 12mm cho Bên B.

- Hàn ống thép cho bên B trước khi bên B kéo ống, cẩu đặt ống vào vị trí cho bên B kéo ống.

- Cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, giám sát và xác nhận khối lượng công việc thực hiện cho Bên B.

- Bàn giao mặt bằng thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật của bên B theo đúng tiến độ.

- Thanh toán cho Bên B theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng.

- Chịu lãi phạt chậm thanh toán bằng lãi suất cho vay mà ngân hàng bên B mở tài khoản, cho mỗi ngày chậm thanh toán.

5.2. Trách nhiệm của Bên B

Cung cấp ống biện pháp kéo ống thép, ống lồng, ống cáp quang; đào hố khoan, hố mở; vận chuyển máy móc thiết bị đến vị trí thi công.

- Thi công đảm bảo tiến độ và theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật của công trình.

- Bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất của Bên A và bên thứ ba.

- Thực hiện đúng đầy đủ các trách nhiệm và nghĩa vụ của Bên B theo quy định của Hợp đồng.  

- Số lượng cán bộ CBCNV của Bên B (chỉ huy công trường, cán bộ kỹ thuật, công nhân ...) thi công trên công trường phải được đăng ký với Bên A, phải có đủ trình độ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm; chứng chỉ theo quy định, phải được phổ biến đầy đủ nội dung các Quy định, Nội quy của Bên A khi làm việc, thi công tại công trường. Bên B phải có một đội trưởng đủ năng lực thường xuyên giám sát nhân công của mình được thuê theo Hợp đồng; có trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị; an toàn phòng cháy chữa cháy cho toàn công trình. Bên A có quyền mời ra khỏi công trường với những cán bộ công nhân không chấp hành hoặc không thực hiện đúng nội quy công trường cũng như của Chủ đầu tư và khu công nghiệp đề ra.

- Chịu phí phạt bằng phí chủ đầu tư phạt bên A cho các ngày trễ hợp đồng, tương ứng với phần khối lượng do bên B thực hiện bị trễ hợp đồng cộng với các chi phí phát sinh khác của bên A do việc chậm trễ của bên B.

- Bên B phải cung cấp toàn bộ các phương tiện máy móc, nhân lực cần thiết  để thực hiện Công việc và phải gửi cho bên A các giấy tờ có liên quan tới các thiết bị đưa vào công trường; di rời nguyên trạng toàn bộ các thiết bị đó sau khi Công việc được hoàn thành.

- Bên B phải tiếp tục thực hiện việc bảo trì để không làm hỏng Công việc và bảo vệ tài sản của Bên A và của Bên thứ 3 không bị thiệt hại hoặc mất mát phát sinh ngoài Hợp đồng.

- Bên B phải tuân theo đường lối và các yêu cầu an toàn của bên A có liên quan đến toàn bộ việc quản lý chung.

- Bên B phải  báo cáo công việc đã thực hiện trong ngày theo biểu mẫu của tư vấn giám sát bên A; lên biện pháp thi công và kế hoạch tiến độ chi tiết cụ thể từng công việc gửi bên A sau 03 ngày ký hợp đồng: tiến độ ngày, tuần, tháng đăng ký với bên A nhân lực, thiết bị, xe máy; vật tư đi và đến công trường của ngày kế tiếp  để bên A đệ trình với chủ đầu tư.

Điều 6. Bất khả kháng

- Trong thời gian thực hiện Hợp Đồng này, những sự kiện sau được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng: Bão lụt, mưa lớn kéo dài, động đất, sạt lở, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật, ngăn cấm của cơ quan nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác. Với điều kiện:

+ Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, mặc dù bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp đồng này;

+ Trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải thông báo văn bản cho bên kia, trong đó nêu chi tiết về Sự Kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết;

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

- Bất kỳ tranh chấp nào giữa các Bên liên quan đến Hợp Đồng này trước tiên phải được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải. Trong trường hợp không thể giải quyết được qua thương lượng hòa giải, một trong Các Bên sẽ đưa vụ việc đến Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hải Phòng để giải quyết theo Pháp luật Việt Nam hiện hành.

Điều 8. Điều khoản chung thực hiện hợp đống thi công khoan ngầm kéo ống qua đường

- Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp Đồng này, mọi trường hợp sửa đổi bổ sung phải được hai bên thỏa thuận và ký kết bằng Phụ lục Hợp Đồng.

- Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

            ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha