Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp

Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp có liên quan với khả năng của các hệ sinh thái nông nghiệp duy trì sản xuất trong dài hạn.

Ngày đăng: 30-12-2016

1,895 lượt xem

Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp ở cấp độ trang trại
Nông nghiệp bền vững là có liên quan với khả năng của
các hệ sinh thái nông nghiệp duy trì sản xuất trong dài hạn. Nhiều tác giả phân biệt sinh thái (hoặc môi trường), kinh tế và xã hội, tính bền vững sinh thái được định nghĩa là việc duy trì hệ sinh thái chung hoặc "vốn tự nhiên" (các cổ phiếu hàng hóa môi trường cung cấp một dòng chảy của hàng hóa hoặc dịch vụ hữu ích) cũng như "nguồn" của thí sinh đó là chất thải  “ chìm”(Goodland, 1995). Chiều sinh thái bền vững là nền tảng của phát triển bền vững toàn cầu, vì nó là một điều kiện tiên quyết cho khía cạnh kinh tế và xã hội.
Nông dân thích nghi với tập quán sản xuất của họ (ví dụ, làm đất, gieo hạt, bón phân ...) để tối ưu kết hợp gửi đến từ các nguồn vốn tự nhiên (đất, mặt trời, mưa, năng lượng hóa thạch) và đến từ số vốn được tạo ra bởi con người (phân bón, hạt giống, thuốc trừ sâu) tạo ra danh mong muốn phát thải ra (sản phẩm) và không mong muốn đối với môi trường. Thật vậy, sự gia tăng liên tục với số lượng hàng hóa đến bằng con người và được sử dụng trong hầu hết các hệ sinh thái nông nghiệp đã tăng sản lượng nhưng có thể bù đắp sự giảm chất lượng nguồn vốn tự nhiên (ví dụ như suy thoái đất) và như vậy năng lực sản xuất phía sau.
Cho đến những năm 1970, Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp từ sự gia tăng trong sản xuất là mối quan tâm lớn của các bên liên quan nông nghiệp. các nhà nghiên cứu nông nghiệp đặc biệt là nghiên cứu những tác động của việc gia tăng sử dụng hàng hóa đến bằng những người đàn ông trên chức năng và năng suất của nông các hệ sinh thái.
Từ năm 1970, việc tăng cường các phương pháp sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Do đó, "những hạn chế của các tác động môi trường đến mức có thể chấp nhận được" đã trở nên ngày càng quan trọng trong nghiên cứu nông nghiệp . Điều này làm dấy lên rất nhiều nghiên cứu về tác động của nông nghiệp đối với môi trường. Gần đây, mối quan tâm về chức năng làm giảm chất lượng "nguồn" vốn tự nhiên đối với nông nghiệp, thông qua các quá trình như xói mòn, mất mát của động vật có lợi - kẻ săn mồi và ký sinh trùng - cây trồng hoặc giảm các chất hữu cơ trong đất, tăng lên .
Sự phát triển này đã dẫn đến đề xuất các phương pháp khác nhau để đánh giá tác động môi trường của ngành nông nghiệp. Sự phát triển của các công cụ như vậy được coi là của nhiều tác giả như một điều kiện cho việc thực hiện của nông nghiệp bền vững. Những phương pháp đưa vào tài khoản một số vấn đề môi trường đáng quan tâm (ví dụ, xói mòn đất, phát thải khí nhà kính, chất lượng nước); trong tài liệu này, thuật ngữ "khách quan" được dùng để chỉ những quan ngại này. 
Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp phương pháp này thường sử dụng một tập hợp các chỉ số như tiêu chí để định lượng mức độ mà những mục tiêu đã đạt được. Thuật ngữ "chỉ thị" đã được định nghĩa là: một biến cung cấp thông tin về các biến số khác khó khăn hơn để truy cập và có thể được sử dụng như một điểm chuẩn để đưa ra quyết định ,"Chỉ số là các biện pháp" thay thế "được sử dụng để mô tả một tình huống .
Những phương pháp này dựa trên các chỉ số để đánh giá tác động môi trường của ngành nông nghiệp đã được phát triển cho một loạt người dùng, bao gồm nông dân, chính quyền địa phương, cho anime tại một bước ngoặt và người ra quyết định ở cấp thành phố, khu vực, quốc gia và toàn cầu .
Các tác động môi trường của sản xuất nông nghiệp phụ thuộc phần lớn thực hành nông dân. Các liên kết, tuy nhiên gián tiếp, kể từ khi phát thải vào môi trường phụ thuộc vào trạng thái của hệ thống sản xuất, trong đó, lần lượt, phụ thuộc vào tập quán của nông dân nhưng các yếu tố ngẫu nhiên cũng như lượng mưa và nhiệt độ . Do đó, các chỉ số tác động môi trường có thể được dựa trên các thực hành của nông dân ( "có nghĩa là dựa trên") hoặc về ảnh hưởng của các thực hành ( "hiệu ứng dựa trên") về tình trạng hệ thống sản xuất, lượng khí thải ra môi trường. Ví dụ, đối với các chỉ mục đích nước chất lượng đất để thụ tinh (lượng nitơ áp dụng, ví dụ) hoặc giới thiệu những loại cây trồng trung gian được dựa trên các phương tiện, trong khi chỉ tiêu phản ánh nitơ còn lại trong đất lúc thu hoạch hoặc nitrat được lọc dựa trên hiệu ứng . Trong số hai chỉ số cuối cùng này, thứ hai là liên quan trực tiếp hơn với mục tiêu chất lượng nước của đất hơn so với lần đầu tiên.
Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp so sánh và phân tích mười hai phương pháp tiếp cận mới dựa trên các chỉ số để đánh giá tác động môi trường ở cấp nông trại. Nghiên cứu này không nhằm mục đích để phân loại các phương pháp, mà là để cung cấp một mô tả đặc điểm của các thành phần của họ và cách họ làm việc ở nông trại. Khi thiết kế một phương pháp đánh giá, một số vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Những vấn đề môi trường của các hệ sinh thái nông nghiệp hiện nay cần phải được đưa vào tài khoản và loại chỉ số là tốt nhất để định lượng những vấn đề này? chúng ta nên sử dụng các chỉ số về thực hành hoặc các chỉ số tác động môi trường của các hoạt động như vậy của người nông dân? Làm thế nào để xác nhận một phương pháp đánh giá? Làm thế nào để giải quyết sự cân bằng giữa sự đơn giản và phức tạp của các phương pháp đánh giá?
Các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là: đặc điểm phương pháp liên quan đến các mục tiêu môi trường đưa vào tài khoản, các loại chỉ số được sử dụng, tính hiệu lực và tính khả thi của phương pháp; Cung cấp các hướng dẫn cho việc đánh giá các phương pháp hiện có và phát triển các phương pháp mới.
Mô tả các phương pháp Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp: Mười hai phương pháp nghiên cứu ở đây đã được xác định thông qua một tìm kiếm tài liệu. Tất cả các phương pháp sử dụng một tập hợp các chỉ số để đánh giá tác động môi trường của sản xuất nông nghiệp tại các trang trại. Một số phương pháp không sử dụng thuật ngữ "đánh giá tác động môi trường" nhưng sử dụng "đánh giá tính bền vững về sinh thái (hoặc môi trường)." Mặc dù biểu hiện này không phải luôn luôn được xác định rõ ràng, nó rõ ràng có nghĩa là một tình huống mà các tác động môi trường là ở mức chấp nhận được. Đã được lựa chọn phương pháp đó là đủ khác nhau, mô tả được chi tiết và đã được sử dụng hoặc ít nhất là được thử nghiệm như là một phần của việc đánh giá. Một số phương pháp thảo luận ở đây cũng đi vào xem xét các khía cạnh xã hội và kinh tế nôngnghiệp, hệ sinh thái, tuy nhiên, phân tích này được giới hạn trong một phần của phương pháp tác động môi trường.
Mỗi thực hành được phân công một số điểm có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Các điểm này được thêm vào với nhau và cung cấp một chỉ số bền vững của nông dân, giá trị duy nhất phản ánh tính bền vững sinh thái. Phương pháp này đã được phát triển tại Malaysia cho hoạch định chính sách. IDA sẽ đưa vào tài khoản thay đổi gần đây trong các hoạt động, do đó, một nông dân thông qua thực hành bền vững hơn IDA được cao hơn so với áp dụng các thực hành cùng một còn.
Tính bền vững của cây năng lượng (DCE)
Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp phương pháp để đánh giá tính bền vững về sinh thái và kinh tế của việc sản xuất và chế biến các loại cây trồng năng lượng. Phương pháp này dựa trên việc phân tích đánh giá vòng đời (LCA), nhưng nó sẽ đưa vào chỉ số thêm tài khoản, cụ thể cho hệ thống sản xuất nông nghiệp. Phương pháp này được sử dụng để so sánh cây năng lượng trong bốn khu vực của châu Âu.
Đề xuất một phương pháp mà gán điểm để thực hành nông dân và hành động của mình trên các yếu tố cảnh quan. Phương pháp này được sử dụng trong Lower Austria để thiết lập số lượng viện trợ cấp cho nông dân để khuyến khích hành vi mong muốn liên quan đến môi trường và cảnh quan. Năm 1998, 1500 trang trại đã tham gia vào chương trình này.
Đánh giá vòng đời cho nông nghiệp (ACVA)
Audsley et al. (1997) trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đến từ tám nước châu Âu. Nghiên cứu nhằm xác định các vấn đề về phương pháp luận liên quan đến việc áp dụng LCA để sản xuất nông nghiệp. Một cách tiếp cận hài hòa được đề xuất. Ba mô hình sản xuất lúa mì được sử dụng như các nghiên cứu trường hợp.
các chỉ số sinh thái nông nghiệp (IAE)
Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp đã chọn một phương pháp cổ điển của việc đánh giá tác động môi trường: các ma trận tương tác để đánh giá hiệu quả của việc thực hành của người nông dân về các thành phần của hệ sinh thái nông nghiệp. module đánh giá các đặc trưng tác động của một thực hành trên một thành phần của môi trường có thể được tổng hợp để sản xuất hai loại chỉ số. các chỉ số sinh thái nông nghiệp phản ánh tác động của một thực hành trên tất cả các thành phần có liên quan của môi trường, trong khi các chỉ số tác động môi trường phản ánh tác động của tất cả các hoạt động có liên quan trên một thành phần của môi trường. 
Phương pháp Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp này được sử dụng tại Pháp.
Thuộc tính của các hệ thống sinh thái nông nghiệp (ASA)
Dalsgaard và Oficial (1997) trình bày một "khuôn khổ thực dụng để giám sát, mô hình, phân tích và so sánh tình trạng và hiệu suất của hợp nông-hệ sinh thái." Phương pháp này được bắt nguồn từ lý thuyết hệ sinh thái. Các phần mềm ECOPATH cho mô hình cân đối khối lượng, được sử dụng như một công cụ cấu trúc. Cách tiếp cận này được áp dụng tới bốn trang trại nhỏ sản xuất gạo ở Philippines.
Hướng tới phát triển bền vững hoạt động (VDO)
Mục đích của phương pháp Rossing et al. (1997) là thiết kế của hệ thống sản xuất bóng đèn hoa, môi trường Hà Lan. Phương pháp này sẽ đưa vào tài khoản của cả hai môi trường, một mục đích kinh tế và một số khó khăn về kinh tế-xã hội. Các mục tiêu được xác định trong tham vấn với các nhà sản xuất và bảo vệ môi trường. lập trình tuyến tính tương tác với nhiều mục tiêu được sử dụng để tối ưu hóa hệ thống tại các trang trại thông số đa mục tiêu (PMO).
Mục đích của phương pháp Vereijken (1997) đề xuất là thiết kế của hệ thống sản xuất tích hợp và các loại cây trồng lĩnh vực hữu cơ. Phương pháp này sẽ đưa vào tài khoản của một bộ sinh thái, kinh tế và xã hội. Những mục tiêu này được xác định về những vấn đề gây ra bởi các hệ thống sản xuất tại chỗ trong khu vực. Phương pháp sử dụng sự tên là chỉ số thông số đa mục tiêu để định lượng các mục tiêu này. Nguyên mẫu của hệ thống bền vững được thử nghiệm tại trạm nghiên cứu hoặc các trang trại thí điểm và cải thiện lặp đi lặp lại cho đến khi mục tiêu là đạt được. Phương pháp này được áp dụng trong một mạng lưới nghiên cứu châu Âu.
quản lý môi trường cho nông nghiệp (MEA)
Lewis và Bardon (1998) đề xuất một "hệ thống máy tính chính thức của quản lý môi trường cho nông nghiệp." Hệ thống này sản xuất sinh thái điểm, phản ánh các hoạt động môi trường của người nông dân, bằng cách so sánh thực tiễn của nó để thực hiện được xác định là tốt nhất, trong bối cảnh của cốt truyện và môi trường trực tiếp của nó. Hệ thống bao gồm các module để khám phá các kịch bản như "Điều gì sẽ xảy ra nếu?" Và một hệ thống thông tin siêu văn bản. Hệ thống được sử dụng bởi nông dân và các cố vấn của họ ở Anh.
Pointereau et al. (1999) đề xuất một phương pháp để "đánh giá môi trường trên các trang trại bằng một cách toàn diện, nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng." Phương pháp này cung cấp mức hiệu suất cho bốn "tiêu chuẩn tích hợp" có tính đến số lượng các hệ thống sản xuất (trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, chăn nuôi) trong nông nghiệp, đa dạng cây trồng, quản lý đến và quản lý không gian. Phương pháp này có thể được áp dụng cho tất cả các hệ thống sản xuất nông nghiệp hiện tại Pháp. Cho đến nay, 300 trang trại đã là chủ đề của chẩn đoán.
Đánh giá vòng đời, công cụ quản lý môi trường (LCAE).

 


Rossier (1999) đã thích nghi LCA để có được một đánh giá toàn diện về tác động môi trường của một trang trại. Phương pháp này đã được áp dụng cho mười ba trại Thụy Sĩ trong trồng trọt, chăn nuôi hoặc loại hỗn hợp. Nó xác định những nguồn chính của khí thải và đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi trong thực hành hoặc cơ cấu nông nghiệp.
chỉ số phát triển bền vững của các trang trại (IDEA) Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp đề xuất một phương pháp mà gán điểm với phong tục và hành vi của người nông dân. Phương pháp này có thể được sử dụng cho việc đánh giá durabilities sinh thái nông nghiệp, các loại và kinh tế-xã hội lãnh thổ của các trang trại ở Pháp. Ban đầu phương pháp này đã được phát triển theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp Pháp để đánh giá các trang trại tại năm trường đại học nông nghiệp tham gia trong việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững.
Năm phương pháp (EP, ACVA, IAE, DS và LCAE) Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong khi EMA đánh giá hoạt động môi trường, đó là để nói phù hợp với các quy tắc thực hành nông nghiệp tốt . Năm phương pháp (FSI, SEC, AESA, hệ điều hành và IFS) báo cáo đánh giá môi trường bền vững, PMO dường như làm như vậy, nhưng không sử dụng bền vững lâu.
EP đánh giá để xác định các mức thanh toán, hệ điều hành và MOP đánh giá để phát triển hệ thống sản xuất mới, EMA đánh giá để khuyến khích thực hành tốt. phương pháp tiếp cận khác đối phó với những đánh giá như vậy.
Đối với chương trình DCE, và ACVA LCAE, cách tiếp cận là LCA; vì vậy đây là phương pháp duy nhất đánh giá các sản phẩm thay vì trang web sản xuất (có nghĩa là để nói rằng trang trại), mặc dù LCAE để đánh giá cả hai. IAE PMO và tham khảo cả các khái niệm về sản xuất nông nghiệp tích hợp. ASA là phương pháp duy nhất dựa trên các hệ thống sinh thái định lượng, nó sử dụng các thuộc tính của các hệ sinh thái như các chỉ số phát triển bền vững. Việc tối ưu hóa đa mục tiêu tuyến tính lập trình là khái niệm trung tâm của VDO. Loại người sử dụng trang trại, kích thước và hiệu ứng đưa vào tài khoản, yêu cầu thời gian.
Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp được thiết kế để chỉ đánh giá sản xuất cây trồng, trong sáu phương pháp khác là khả năng xử lý các động thực vật sản xuất (tab. II). IDA và ASA là từ châu Á, mười phương khác đến từ châu Âu. Người sử dụng có ý định là: nông dân (8 phương pháp), cố vấn (4), các nhà khoa học (4) và hoạch định chính sách (3), chính quyền khu vực, người tiêu dùng và sinh viên đều đề cập một lần. Bảy phương pháp này không đưa vào tài khoản các tác động môi trường, năm phương pháp cũng xem xét tính khả thi về kinh tế và của những năm, hai là có tính đến khả năng tương thích xã hội. Tất cả các phương pháp đưa vào tác địa phương tài khoản (ví dụ, xói mòn, chất lượng cảnh quan), nhưng ACVA và LCAE làm điều đó với một mức độ thấp hơn. Các hiệu ứng tổng thể (ví dụ như, thay đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn tài nguyên không tái tạo) được coi là bảy phương pháp, bao gồm MEA không đến một mức độ thấp hơn. Thời gian cần thiết để thu thập dữ liệu là vừa phải (lên đến 2 ngày mỗi năm) cho bảy phương pháp. Đối với ba phương pháp dựa trên LCA (DCE, và LCAE ACVA) và ASA và PMO, thời gian là quan trọng hơn, vì số lượng lớn dữ liệu được thu thập.
Các mục tiêu của nông hệ sinh thái "tác động môi trường" hoặc "tính bền vững về môi trường" không thể được ước tính hoặc định lượng trực tiếp, vì vậy bạn có một loạt các mục tiêu cụ thể. Điều này đặt các mục tiêu là trung tâm của một phương pháp đánh giá. Các hạn mục tiêu được sử dụng bởi IAE, hệ điều hành, MOP và IDEA. Các thuật ngữ khác được sử dụng cho các khái niệm tương tự là: chủ đề môi trường (DCE, DS), danh mục tác động môi trường (ACVA) phạm vi (MEA), và tác động môi trường (LCAE). Mitchell et al. (1995) nói về các vấn đề quan tâm. Hầu hết các mặt hàng đặt ra những mục tiêu rõ ràng, tuy nhiên điều này không phải là trường hợp đối với một số phương pháp, và chúng ta suy ra các mục tiêu của các tiêu chí dùng để đánh giá. Vài bài viết phơi bày như thế nào các mục tiêu đã được lựa chọn. Các phương pháp thảo luận ở đây có sự khác biệt liên quan đến số lượng và loại mục tiêu xem xét.
Các mục tiêu đã được nhóm lại thành ba lớp: về diện, khí thải và tình trạng của hệ thống (tab. (III) có những điểm tương đồng giữa phương pháp. IDA và VDO có một mục tiêu rất nhỏ, họ xem xét rằng hai mục tiêu: sử dụng thuốc trừ sâu và sử dụng phân bón nitơ / phát thải các chất eutrophic. EP (5 bàn) và ASA (4) cũng có một mục tiêu khá nhỏ, mỗi theo cách riêng của mình: EP tìm extensification và chất lượng của cảnh quan, trong khi ASA chỉ đề cập đến lý thuyết của hệ sinh thái. DCE, CCWA và EOGE là phương pháp duy nhất, có tính đến một loạt các mục tiêu phát thải, vì nguồn gốc của họ phổ biến (LCA). Những phương pháp này có một quy mô lớn, CCWA và EOGE xem xét 10 mục tiêu, xem xét DCE 13 và là phương pháp có sâu rộng nhất. DCE bao gồm các mục tiêu nói chung không được đưa vào tài khoản bằng LCA (xói mòn đất, cảnh quan, chất lượng đa dạng sinh học tự nhiên) để thích ứng với việc đánh giá hệ sinh thái nông nghiệp. IAE, DS và ý TƯỞNG là mỗi tham chiếu đến hai hoặc ba mục tiêu liên quan đến đến và năm hoặc sáu mục tiêu vào nhà nước của hệ thống, những phương pháp này có 5 mục tiêu chung. Măng xông PMO là phương pháp duy nhất không tham gia vào tài khoản mục tiêu liên quan đến trạng thái của hệ thống, và chỉ có một mục đích mà là chất lượng thực phẩm. MEA cũng là chứ không phải là phương pháp duy nhất tham gia vào tài khoản phúc lợi động vật.
Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp mục tiêu đề cập đến hầu hết thường: không tái tạo năng lượng sử dụng (7 phương pháp), phong cảnh (6) chất lượng và đa dạng sinh học tự nhiên (6). Các phát thải các chất eutrophic, nông nghiệp đa dạng sinh học và đất chất lượng đề cập đến mỗi của năm phương pháp.
Các chỉ số được sử dụng để định lượng mục tiêu
Các chỉ số được sử dụng để định lượng mức độ mà mục tiêu là đạt được đại diện cho việc thực hiện các phương pháp. Xây dựng chỉ là một bước quan trọng trong việc thiết lập một phương pháp đánh giá. Tác động môi trường chỉ có thể dựa hoặc trên các phương tiện, các hiệu ứng (hình 1). Bảng IV trình bày các chỉ số cho một tập hợp con của mục tiêu và phương pháp, được lựa chọn để minh họa cho sự đa dạng của phương pháp tiếp cận để xây dựng các chỉ số.
Sử dụng không tái tạo năng lượng, DCE và CCWA sử dụng một chỉ báo dựa trên những ảnh hưởng từ biện pháp (sử dụng năng lượng trực tiếp) và mô hình hóa đơn giản tính toán (gián tiếp năng lượng). DS cũng sử dụng một chỉ báo dựa trên các tác dụng phụ thuộc vào các biện pháp sử dụng năng lượng trực tiếp chỉ. MEA mất một cách tiếp cận hybrid: chỉ số của nó kết hợp yếu tố dựa trên các hiệu ứng (năng lượng trực tiếp đo lường) với các mục dựa trên cách (biện pháp hiệu quả).
Cho sự xói mòn đất, DCE có một chỉ báo dựa trên tác động bằng cách sử dụng một mô hình mô phỏng để ước tính một số mưa có hại, chỉ ra sự xói mòn. EP đã một chỉ báo dựa trên các phương tiện tham gia vào tài khoản một số thực tiễn liên quan đến nguy cơ bị xói mòn. DS có một chỉ số rất đơn giản, dựa trên các hiệu ứng, yêu cầu một biến đầu vào duy nhất (dự toán bảo hiểm thảm thực vật, chỉ ra xói mòn).
Phát thải các chất eutrophic, DCE, CCWA và VDO sử dụng dựa trên những ảnh hưởng của mô hình mô phỏng các chỉ số. Ba phương pháp khác nhau ở những gì liên quan đến các yếu tố đưa vào tài khoản (chỉ nitơ - N - VDO, N, phốt pho - P - và kali - K - DCE và N, P, K và kim loại nặng cho CCWA).
Với đa dạng sinh học tự nhiên, MEA sử dụng một chỉ báo dựa trên các phương tiện. DS sử dụng một cách tiếp cận dựa trên các hiệu ứng, dựa trên các biện pháp của Hedges và gỗ cạnh, đại diện cho sự đa dạng sinh học tự nhiên. Là phương pháp được đề xuất bởi DCE là phức tạp nhất của ba, nó sẽ xem xét sự đóng góp của các nền văn hóa với đa dạng sinh học tự nhiên bằng cách tập hợp các sinh thái thông tin về sự đóng góp của văn hóa (như môi trường sống) đến sự đa dạng về loài, và lợi ích của mình trong các loài nguy cơ tuyệt chủng và các tính năng. Chúng tôi có thể xem xét cách tiếp cận này như là một mô hình định tính đa dạng sinh học, với sự lựa chọn của nền văn hóa như là đầu vào biến. Cách tiếp cận này do đó dựa trên các hiệu ứng.
Phân tích của các thành phần của các phương pháp đánh giá Những gì - những gì được đánh giá?
Các phương pháp được nhận xét được chia thành hai nhóm: những người báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc môi trường hoạt động, và những tuyên bố dự toán phát triển bền vững về môi trường (tab. (I). đánh giá tính bền vững là một mục tiêu lớn hơn, yêu cầu tham gia vào tài khoản của mục tiêu liên quan đến nguồn gốc của các chức năng hệ sinh thái toàn cầu (ví dụ, năng lượng hóa thạch, đa dạng sinh học) cũng như các mục tiêu liên quan đến nó cũng chức năng (ví dụ: chất lượng nước, chất lượng của đất). Trong số các phương pháp tuyên bố ước tính về độ bền (IDA, DCE, ASA, VDO và ý TƯỞNG), IDA và VDO không đáp ứng những yêu cầu này, kể từ khi họ giới hạn mục tiêu của họ để sử dụng thuốc trừ sâu và thụ tinh (tab. (III) những bảy phương pháp khác, EP, CCWA, IAE, PMO, MEA, DS và EOGE xem xét không chỉ là chức năng tốt nhưng cũng là nguồn gốc của các chức năng hệ sinh thái toàn cầu. Họ do đó đánh giá tính bền vững.
Quy mô đánh giá và mục tiêu đối tượng nghiên cứu đánh giá tác động môi trường nông nghiệp đối với phương pháp dựa trên LCA, đối tượng của nghiên cứu là sản phẩm, trong khi đối với những phương pháp khác, đó là các trang trại (tức là nơi sản xuất), DCE kết hợp các phương pháp tiếp cận hai (tab. (I). đó là lý do tại sao các chỉ số được sử dụng bởi LCA dựa trên phương pháp bao gồm các báo cáo của các thí sinh hoặc phát thải cho một kg của sản phẩm. Các phương pháp khác sử dụng báo cáo diện hoặc phát xạ mỗi hecta (tức là đất, đến giới hạn cuối cùng) (tab. (IV). vì vậy, phương pháp dựa trên LCA xem xét trang trại như các hệ thống sản xuất, trong khi các phương pháp khác coi là một chế độ sử dụng đất. Những quan điểm hai được bổ sung: Haas và al. (2000) đề xuất chỉ số thể hiện tác động / ha là thích hợp nhất cho những tác động địa phương và chỉ số thể hiện tác động mỗi kg của sản phẩm là thích hợp nhất cho những tác động tổng thể.
Tất cả các phương pháp được so sánh ở đây đưa vào tài khoản những tác động địa phương. Ảnh hưởng toàn cầu được coi là của bảy trong số mười hai phương pháp (tab. (II). các lý tưởng sẽ là một phương pháp xem xét không chỉ tác động địa phương nhưng cũng tác động tổng thể, để tránh dẫn đến sự gia tăng tổng thể có hiệu lực vô tình đang cố gắng để giảm tác động địa phương (hoặc ngược lại). Kiểm tra các mục tiêu được xem là phương pháp (tab. (III) cho thấy một sự đa dạng tuyệt vời đối với chiều rộng của các phân tích: một số phương pháp có một mục tiêu rất nhỏ và không xem xét việc chỉ có hai mục tiêu, trong khi các phương pháp khác xem xét mục tiêu mười hoặc nhiều hơn. Đánh giá tác động môi trường nông nghiệp, một số được đưa vào tài khoản bằng sáu hoặc bảy phương pháp, trong khi những người khác được coi là một trong những phương pháp chỉ. Vài phương pháp phơi bày một cách rõ ràng như thế nào mục tiêu đã được lựa chọn, và xem xét một phương pháp duy nhất cho dù trong một tập hợp các mục tiêu, một số dư thừa.

xem tin tiếp theo

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha